ORDE do 21 de xaneiro de 2013 pola que se convocan os premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2011/12.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación

Convócanse premios extraordinarios de formación profesional para o alumnado que realizou estudos de formación profesional de grao superior no curso 2011/12 nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia e que os rematou no ano 2012.

Artigo 2. Número e características dos premios

1. Poderanse conceder ata vinte e dous premios extraordinarios, un por cada familia de formación profesional de grao superior que se imparte na Comunidade Autónoma de Galicia.

2. A dotación para os premios será de 18.700 € con cargo á partida orzamentaria 09.50.423A.480.1 dos orzamentos do ano 2013, que se distribuirán entre os premiados na mesma contía, e que non poderá exceder os 850 € por premio. Estas contías estarán suxeitas ás retencións que legalmente lles correspondan.

3. O alumnado que obteña o premio extraordinario, ademais da dotación económica, recibirá un diploma acreditativo e o/a secretario/a do centro público onde estea depositado o expediente académico anotará nel a distinción e farao constar nas certificacións académicas que se emitan.

DOG N.º 22