Modificación de materias e horarios en ESO e Bacharelato

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia

Source: Resolución DOG Martes, 11 de xuño de 2019 – 20190611_instrucions_eso_bach.pdf