Elección de vacantes de dirección en centros de infantil, primaria e secundaria

Para cubrir as vacantes, deberán presentar o chamado “proxecto de dirección”, valorado ata en 12 puntos nos vindeiros 15 días. Na comisión de selección poderán participar representantes de nais e pais (“Tres persoas representantes do consello escolar, elixidas por e entre o persoal do consello escolar que non sexa persoal docente”)
ORDE do 25 de marzo de 2022 pola que se convoca concurso de méritos para
a selección e o nomeamento da dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

Fai clic para acceder a anunciog0598-250322-0003_gl.pdf