Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Xúntase a Orde do 8 de marzo de 2017 pola que se convoca concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

  • Próxima publicación no DOG
  • O prazo de presentación de solicitudes e documentación será de vinte dias naturais contados a partir do día seguinte ao da publicación desta orde no Diario Oficial de Galicia.

Orde do 8 de marzo de 2017 (Próxima publicación no DOG)

Orixe: Concurso de méritos para a selección e o nomeamento da Dirección dos centros docentes públicos que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación | Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria