Conciliaverán 2020

NOTA de 22 de xuño

Non se publicarán listas porque todas as solicitudes recibidas obtiveron praza na ludoteca da súa primeira opción

NOTA do 18 de xuño

Vacantes
http://www.nontedurmas.org/actividades/oferta-de-prazas-vacantes-para-o-conciliaveran-2020/

NOTA: O prazo de inscrición xa está pechado


Información do servizo ás familias durante o verán que xestiona a FANPA en colaboración co Concello de Pontevedra e do campamento deportivo para alumnado de Secundaria.

Conciliaverán é un programa para facilitar a conciliación laboral e a atención aos fillos que se desenvolve en época estival, organizado pola Federación Provincial de ANPA de Centos Públicos de Pontevedra, entidade sen ánimo de lucro do sector educativo e membro da comunidade escolar en colaboración coa Concellaría de Educación do Concello de Pontevedra, destinado a nenas e nenos de 3 a 12 anos.

Datas de realización

 • Quendas semanais de setembro só en Campolongo. Do 1 ao 12 de setembro
 • Quendas quincenais de xullo e agosto en todos os centros (menos na infantil do Crespo Rivas e Xunqueira 2, limitadas ao mes de xullo)
 • Quendas mensuais de xullo e agosto en todos os centros (menos en Xeve e na Carballeira, limitadas ao mes de xullo)

Horario

A actividade cobre de luns a venres -agás festivos- entre as 9.00 e as 14.00 horas, con horario ampliado de recollida a partir das 8.30 h e ata as 14.30 horas, sen custo engadido.

Servizo complementario nos centros en que se dispón del

 • Madruga, de 7,30 h ata as 9.00 horas e con ou sen almorzo (tamén uso esporádico)
 • Comedor, de 14.00 h ata as 16.00 horas e con ou sen almorzo (tamén uso esporádico)

 Menús (Ver en PDF)
Xullo     Almorzo | Xantar
Agosto   Almorzo | Xantar

 

 • Uso esporádico: Deberá chamarse á empresa para avisar o día anterior no móbil: 607634413 en horario de 9.00 a 14 horas

 Nota importante: Este servizo complementario está a día de hoxe pendente de poder ofertarse debido á situación de alarma sanitaria vixente e, en caso de poder realizarse, faranse sempre e cando exista en cada quenda e local un número mínimo de comensais establecidos pola empresa e seguindo a normativa de seguridade. En caso de non cubrirse o número, os servizos serán eliminados.

Descargar as fichas para solicitar os servizos complementarios de madruga e comedor (contén os prezos e son editables directamente
    Álvarez Limeses        |     Campolongo     |      Vidal Portela

 


Descargar a ficha para inscrición presencial en PDF

Localizacións no mapa dos centros

Nota: Todas os centros previstos están supeditados a que haxa un número mínimo de asistentes. A FANPA pode reducir algunha quenda ou localización; a FANPA fornecerá nese caso alternativamente ben outro lugar ben a devolución do importe.

Prezo do Conciliaverán

(por neno e quenda)

Socios/as de ANPA do Concello de Pontevedra federada na FANPA

– Quincenal 50 €/quincena
– Mensual 65 €/mes
– Especial setembro 50€/quincena

Non socios/as de ANPA do Concello de Pontevedra federada na FANPA

– Quincenal 63 €/quincena
– Mensual 78 €/mes
– Especial setembro 63€/quincena

Privados, concertados e demais casos

– Quincenal 73 €/quincena
– Mensual 90 €/mes
– Especial setembro 73€/quincena

As familias con 2 ou máis fillos matriculados no Conciliaverán terán un desconto de 5€ por neno/a

A matrícula supón a aceptación do consentemento informado.

O pagamento do programa farase no mesmo momento da inscrición. As persoas que non fagan o pagamento telemático a través da pasarela bancaria deberán presentar a copia do xustificante de pago emitido polo banco no momento da inscrición.

Número de conta: ABANCA
ES75 2080 5403 4130 4012 0558
Concepto: (nome e apelidos do neno/a), centro escollido, quenda escollida

Aviso: Non se devolverá o pago da matrícula salvo que o programa non se poida realizar, ben polas circunstancias sanitarias, ben por non acadar o número mínimo de asistentes nalgún dos servizos contratados. A FANPA nese caso procedería á devolución íntegra.

Documentación para preparar a inscrición

Ficha correctamente cuberta e
Copias de :
– DNI da nai/pai/titor
– Tarxeta sanitaria do menor
– Volante de empadroamento

Este certificado é necesario para a inscrición. Se non o ten e non poida obtelo electronicamente, debe indicar que autoriza a que a FANPA faga a consunta no Padrón Municipal. Puntuarase unha vez que fagamos a consulta.

– (Xustificante de pago adiantado polo banco se vai facer inscrición presencial;  na inscrición telemática non é necesario)
– Acreditación de ser socio de ANPA federada
– Acreditación de ser familia monoparental
– Centro escolar onde esta matriculado ordinariamente o menor
– Vida laboral ou cabeceira da última nómina

Prazo de presentación de solicitudes

– Presencial: no local da FANPA (r/Xan Guillermo, 9 de Pontevedra) do día 8 ao 12 de xuño en horario de 9.00 a 14.00 horas. Poranse computadores e persoal a disposición pública para realizar a inscrición.

Telemática: No enderezo seguro https://fanpa.gal desde as 9.00 horas do día 8 de xuño ata as 14.00 horas do día 12 de xuño sen interrupción

Formalización

– Listas provisionais de admitidos e de servizos complementarios, 22 de xuño
– Reclamacións, 23 e 24 de xuño
– Listas definitivas, 26 de xuño

Cronogramas

(este ano non se publican)


Campamento deportivo (a partir dos 12 anos)

Lugar: no CEIP Xunqueira 1

Datas de realización: Días laborables do mes de xullo e primeira quincena de agosto. En horario de 9:00 a 14:00 horas, e de 8:30 a 14:30 horas en horario ampliado.

Prazos de inscrición: Do 8 ó 12 de xuño a través do formulario que estará a vosa disposición no noso web www.nontedurmas.org, ou presencialmente nas oficinas da FANPA.

Documentación: xustificante do centro onde estuda o participante, xustificante de pago do programa (ingreso na conta ES5720805403403040102986) en caso de non facerse o pago mediante tarxeta bancaria, copia da tarxeta sanitaria do menor.

Prezos: 40 euros/quincena para matriculados en centros públicos do concello de Pontevedra. 50 euros/quincena demais casos.

Entre outras actividades practicaranse os seguintes deportes:

 • Baloncesto
 • Freesbe
 • Voleibol
 • Bádminton
 • Tiro con arco
 • Ciclismo
 • Balonmán
 • Rugby
 • Fútbol
 • Deportes de auga

Normas do servizo

1/ NORMAS ESPECIAIS

 • Os participantes deben ter ausencia de sintomatoloxía compatible coa COVID-19 (febre, tos, dificultade respiratoria, malestar, diarrea…), ou calquera outro cadro infeccioso.
 • En caso de que durante a participación nas actividades se detecte algún destes síntomas, o menor será apartado do resto do grupo e chamaráselles aos pais ou titores para que acudan a recollelo coa maior brevidade posible.
 • De darse algún caso positivo en COVID-19 nalgunha das localizacións, pecharase o centro durante o que reste de quincena. O resto de usuarios non poderán acudir a outro centro nesa quincena.
 • A entrada e saída farase dun xeito progresivo por franxas horarias e grupos de idade. (Antes do inicio do servizo publicarase a listaxe das entradas e saídas e horarios de cada centro, entrando máis cedo os maiores e máis tarde os pequenos). En caso de irmáns de diferentes idades, a familia escollerá o horario que máis se adapte ás súas necesidades tendo que ser sempre a mesma franxa horaria.

2/ MEDIDAS QUE CÓMPRE IMPLEMENTAR

PERSOAL:

 • Tomaráselle a temperatura aos traballadores ao inicio e remate da xornada.
 • O persoal contará e usará máscaras de protección nos momentos de recollida e entrega dos usuarios e para a realización de actividades en espazos pechados.
 • Contarase con xeles hixienizantes de mans á entrada dos centros e nos espazos comúns.

HIXIENE:

 • Faranse 3 limpezas diarias dos aseos utilizados polos participantes.
 • Desinfección química por parte dunha empresa especializada entre quincenas.
 • Limpeza diaria desinfectante dos espazos e do material utilizado na realización das actividades.

PARA OS USUARIOS:

 • Os participantes deben ter ausencia de sintomatoloxía compatible co COVID-19 (febre, tos, dificultade respiratoria, malestar, diarrea…), ou calquera outro cadro infeccioso.
 • En caso de que durante a participación nas actividades se detecte algún destes síntomas, o menor será apartado do resto do grupo e chamarase ós pais ou titores para que acudan a recollelo á maior brevidade posible.
 • De darse algún caso positivo en COVID-19 nalgún dos centros, pecharase durante o que resta de quincena. O resto de usuarios non poderán acudir a outro centro nesa quincena.
 • A entrada e saída farase dun xeito progresivo por franxas horarias e grupos de idade. (Antes do inicio do servizo publicarase a listaxe das entradas e saídas e horarios de cada centro, entrando máis cedo os maiores e máis tarde os pequenos). En caso de irmáns de diferentes idades, a familia escollerá o horario que máis se adapte ás súas necesidades tendo que ser sempre a mesma franxa horaria.

 

Normas en PDF (actualizadas o 8 de xuño de 2020)

(Importante) > Consentimento informado

O período de inscrición está pechado!!

Ir ao proceso de inscrición