Campamentos verán 2011

     

SOLICITUDES

IDADES

Os participantes deben ter a idade requirida para o campamento que se solicita. En canto as idades mínima e máxima para poder participar na Campaña de Verán 2011, cómpre destacar:

  • Os nacidos no ano 1993 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.
  • Os nacidos no ano 2002 deberán ter cumpridos 9 anos ao inicio do campamento.
  • O incumprimento destas normas dará lugar a inadmisión da solicitude.

TIPOS DE SOLICITUDES

  • Individual
  • Múltiple (para o suposto de 2, 3 e ata 4 irmáns que pidan a mesma instalación e quenda e cumpran os requisitos de idade esixidos).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

  • Vía escrita (utilizando o modelo oficial Anexo II A no caso de solicitude individual Anexo II B se a solicitude e múltiple). Poñer un enlace para poder despregar estes anexos.
  • Vía telemática. Os solicitantes deberán posuír un certificado dixital baixo a norma X.509.V3 expedido pola Fábrica Nacional de Moeda e Timbre, Real Casa da Moneda.

Poderá accederse a esta vía de presentación a través da aplicación informática establecida no enderezo da internet: http://www.xunta.es/servizos

Máis información