X Lexislatura

Recollida das propostas dos partidos políticos con expectativa de representación parlamentaria para o período 2016-2020 nas eleccións ao Parlamento de Galicia do 25 de setembro de 2016bandera_de_galicia_redonda

PP de G

Orixe: http://engaliciasi.gal/programa/plan-social/

No PPdeG cremos que só cunha educación máis moderna, xusta socialmente e de calidade e cun logofeijooclaimSistema Universitario estable e preparado é posible afrontar os retos de futuro da nosa sociedade.

Por iso, na vindeira lexislatura o noso compromiso se materializará no cumprimento prioritario do seguinte decálogo:

1.- Renovaremos e actualizaremos a aprendizaxe e potenciación de linguas estranxeiras, afrontando a progresiva implantación do sistema de plurilingüismo na Educación Infantil de 3 a 6 anos e a incorporación do inglés nos ciclos de FP.

2.- Reactivaremos a integración real das TIC para acadar o Ensino Dixital en Galicia, a través da infraestrutura e conectividade axeitada e da xeración e uso de contidos dixitais:

Mantendo a estrutura do Abalar na rede de centros educativos de Galicia;
Camiñando no deseño e implementación de novos contidos educativos nos dispositivos tecnolóxicos empregados polo alumnado galego e
E habilitando unha plataforma online para a aprendizaxe e ampliación e actualización permanente do repositorio de contidos dixitais.

3.- Melloraremos a Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia, pola súa función como recursos ao servizo dos procesos de ensinanza e aprendizaxe e ampliación dos coñecementos matemáticos a partir da introdución da Robótica nos distintos niveis educativos, con especial incidencia na Educación Primaria.

4.- Converteremos aos centros educativos de Galicia en verdadeiros espazos de aprendizaxe e innovación, que reúnan estándares de calidade, tanto nas súas instalacións e infraestruturas como no desenvolvemento do proceso dun modelo educativo definido (aprendizaxe de idiomas, uso integral das TIC e prestación de servizos educativos complementarios); así como fomentando a súa autonomía e organización, a través do proceso de actualización dos regulamentos orgánicos dos centros (ROC).

5.- Apostaremos pola liberdade de elección das familias e, dentro da normativa vixente, seguiremos apoiando a educación pública e a concertada. E incrementaremos a participación das familias no Consello Escolar de Galicia, a través dunha nova lei que dará tamén máis peso aos colectivos e representantes da atención á diversidade.

6.- Renovaremos e actualizaremos a formación do profesorado, tanto a inicial (en colaboración coas universidades) como a permanente, con especial atención á formación en inglés. Estableceremos un sistema de apoio, orientación e formación no desempeño das actividades de xestión e organización dos centros educativos, co obxectivo de avanzar progresivamente na profesionalización e autonomía destes postos.

7.- Definiremos e executaremos unha nova estratexia de FP para mellorar as competencias profesionais e emprendedoras desde o ensino a través de:

novidades normativas;
unha oferta adaptada á contorna e o achegamento e apoio á empresa; á innovación, á internacionalización e ó emprendemento;
a potenciación da Rede dos Centros Integrados de FP (CIFP);
a xeneralización da FP Dual, a orientación profesional e o fomento da calidade.

8.- Desde o respecto á autonomía universitaria, fomentaremos políticas orientadas a seguir incrementando a colaboración e cooperación entre as tres institucións que integran o Sistema Universitario de Galicia (SUG), fomentando experiencias concretas para o deseño e execución de proxectos conxuntos; avances na concreción da especialización de campus; consolidación dunha oferta singular de graos e másters racional e acorde ás demandas socioeconómicas da nosa comunidade; graos interuniversitarios; accións de excelencia docente universitaria; e internacionalización do SUG, tanto da oferta de titulacións como na investigación.

9.- Comprometémonos a manter a Galicia coas taxas universitarias máis baixas para que ninguén quede excluído e sen posibilidades de estudar no SUG, ao tempo que apostamos por recompensar con 500 euros o esforzo académico do alumnado universitario a través do Bono-Premio á Excelencia que, cada ano, beneficiará a 3.900 alumno/as por ser os 10 mellores expedientes ao remate 1º, 2º e 3º curso dunha titulación de grao no sistema universitario galego.

10.- Reforzaremos a investigación universitaria de Galicia desde a perspectiva dun modelo diferenciado, sustentado en actuacións dirixidas ao talento, á consolidación de grupos e ao desenvolvemento dun sistema integral; e coa definición dunha Estratexia Galega de Investigación Universitaria para reter talento e incorporar ás políticas de captación de talento para a o I+D que se promovan nos ámbitos empresariais e tecnolóxicos.

ENSINO NON UNIVERSITARIO DE GALICIA

A loita contra o abandono escolar, a potenciación dos idiomas e do uso das TIC no ensino, avanzar na mellora de resultados e na excelencia, o fomento da equidade e a igualdade de oportunidades, a mellora da convivencia nas aulas e seguir a avanzar nunha escola verdadeiramente inclusiva, mantéñense como ámbitos prioritarios de actuación en materia educativa.

Tamén resulta prioritario adaptar e modernizar o ensino galego aos tempos que lle toca vivir, tendo en conta as características demográficas e socioprodutivas de Galicia. É preciso afondar no mantemento e na mellora das infraestruturas educativas, así como garantir a viabilidade e sustentabilidade dos servizos educativos complementarios.

Para reforzar a modernización e a calidade do sistema educativo galego, poremos en marcha políticas educativas que aborden de xeito integral e transversal as posibilidades de mellora que existen no ensino galego, desde a corresponsabilidade da Administración educativa e dos axentes integrantes do ensino (docentes, equipos directivos, alumnado e familias) no proceso de modernización do noso sistema educativo.

Pensando no alumnado propoñemos:

Realizar unha aprendizaxe de coñecementos a través de currículos adaptados as necesidades actuais dun mundo cada vez máis globalizado e tecnolóxico. Galicia respectará o marco normativo e institucional marcado polo Estado, pero sen renunciar a adaptalo á realidade e ás necesidades do ensino galego.
Prepararse cara a resolución de situacións tanto no día a día como no futuro profesional, a través da adquisición permanente de distintas competencias:
Competencias lingüísticas: O modelo educativo plurilingüe está a posibilitar unha adquisición de competencias lingüísticas en galego, castelán e linguas estranxeiras que, lonxe de estancarse, debe acadar novos niveis e estenderse ao conxunto do alumnado. Afrontarase a renovación e actualización da aprendizaxe e potenciación de linguas estranxeiras nos distintos niveis educativos, con especial atención ao inglés e ao portugués. Afrontando:
A progresiva implantación do sistema de plurilingüismo na Educación Infantil de 3 a 6 anos
A incorporación do inglés aos ciclos de FP, para que sexan Ciclos Plurilingües, onde cobrará especial importancia aquelas iniciativas que permitan o desenvolvemento da competencia oral.
Intensificación e extensión da dotación de auxiliares de conversa nativos nos distintos centros educativos de Galicia, con especial atención aos centros do rural.
Ampliación dos programas de estadías para aprendizaxe de linguas estranxeiras.
Acceso a materiais online que permitan intensificar a aprendizaxe de linguas estranxeiras
Competencias dixitais: A utilización das Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) ten evolucionado ata converterse nunha ferramenta básica e fundamental no proceso de aprendizaxe. Comprometémonos á reactivación da integración real das TIC para acadar o Ensino Dixital en Galicia, a través da infraestrutura e conectividade axeitada e da xeración e uso de contidos dixitais:
Manteremos a estrutura do Abalar na rede de centros educativos de Galicia
Camiñaremos no deseño e implementación de novos contidos educativos nos dispositivos tecnolóxicos empregados polo alumnado galego.
Habilitaremos unha plataforma online para a aprendizaxe e ampliación e actualización permanente do repositorio de contidos dixitais

Competencias básicas e clave:
Mellora da aprendizaxe e compresión de contidos a través do fomento e dinamización da lectura e renovación da aposta polas BIBLIOTECAS ESCOLARES como espazo para a aprendizaxe e a adquisición de competencias lectoras fundamentais para o desenvolvemento do alumnado. Mantemos o noso compromiso de incrementar a mellora da Rede de Bibliotecas Escolares de Galicia, pola súa función como recurso ao servizo dos procesos de ensinanza e aprendizaxe, imprescindibles para a adquisición das competencias básicas do alumnado e contribuír á súa multialfabetización a partir do manexo e comprensión de información impresa e dixital. Queremos apostar pola renovación dunhas bibliotecas escolares inclusivas, formadoras, modernas e tecnolóxicas; que atendan ao alumnado pero tamén ao profesorado e ás familias; que aposten por redes de colaboración entre centros e por máis e mellores experiencias lectoras e de aprendizaxe por proxectos e metodoloxías activas.

Fomento da mellora dos resultados en matemáticas do alumnado e innovación no proceso de ensinanza desta materia polos docentes, ampliando os coñecementos matemáticos a partir da introdución da Programación e a Robótica nos distintos niveis educativos, con especial incidencia na Educación Primaria. Trátase de desenvolver competencias clave como é a competencia lóxico-matemática e o pensamento computacional desde un enfoque responsable que reduza e incluso elimine a brecha dixital, loitando contra o analfabetismo tecnolóxico e funcional. Traballaremos aspectos como:
a Programación, xa que dota aos rapaces e rapazas de habilidades na linguaxe e no modo de organizar o pensamento e cómo abordar os problemas.
a Robótica, como o modo principal de interactuar cunha contorna que xa é plenamente cibernética.

As bases da programación e da robótica deben asentarse sobre o cotiá, o lúdico e a resolución de problemas, cunha ancoraxe clara en ámbitos como as matemáticas, as ciencias naturais e sociais, pero tamén a educación artística e musical e, en xeneral, vincularse dun modo transversal a todo o currículo.

O pensamento computacional é unha das máis poderosas ferramentas de traballo do mundo actual. Isto está en sintonía cos obxectivos propostos tanto pola UE como polos principais expertos en materia educativa en todo o mundo.

A través da progresiva implantación dunha metodoloxía innovadora de aprendizaxe das matemáticas fundamentada en experiencias pensadas para o alumando e o profesorado con dinámicas participativas nas aulas e o fraccionamento do proceso de ensino-aprendizaxe .

Competencias sociais, cívicas e emocionais. Nos tempos actuais faise preciso compaxinar o enfoque transversal e complementario de novas competencias precisas para formar cidadáns capaces de afrontar un mundo en constante transformación.

Educación social e cívica. Como complemento das accións prioritarias para o fomento de competencias clave, tamén incidiremos no desenvolvemento de iniciativas e/ou proxectos interdisciplinarios que poidan servir de modelo de traballo ou de boa práctica, que contribúan a que o alumnado galego adquira distintas competencias e educación en valores en áreas como: seguridade viaria, sanidade, igualdade de xénero, oratoria, tecnoloxías, consumo, deportes e hábitos de vida saudables, patrimonio cultural, etc.

Educación Emocional: Cada vez máis o ensino e a aprendizaxe ao longo da vida camiñan cara a adquisición de competencias clave e profesionais sustentadas en tres eixos: saber, saber facer e saber ser. A sociedade no seu conxunto está a dar pasos cara a educación e a formación de persoas capaces de levar adiante un proxecto vital (persoal e profesional) gratificante, exitoso e socialmente satisfactorio. Nisto ten especial relevancia a xestión persoal e social das emocións e das relacións interpersonais, o desenvolvemento dun autoconcepto adecuado dos rapaces e rapazas, unha atribución de logro que fomente o crecemento persoal e a convivencia pacífica. Este traballo debe ancorarse nunha educación baseada en evidencias científicas sólidas e de calidade.

O ensino galego ten que dar pasos para que alumnado, familias e docentes conten con habilidades e destrezas emocionais:

Introducindo a educación emocional nas aulas galegas a través de metodoloxía, proxectos innovadores, etc.
Desenvolvendo materiais e accións formativas relacionadas coa intelixencia emocional.
Afondando no traballo sobre a creatividade e no ensino por proxectos

Recoñecer o esforzo, a capacidade e o traballo do noso alumnado e os proxectos innovadores postos en marcha polos docentes nos centros educativos. Para elo impulsaremos unha redefinición da estratexia de recoñecemento ao alumnado, aos docentes e os centros educativos, co obxectivo de fomentar a cultura do esforzo (alumnado) e da innovación (docentes/centros).

Pensando nos centros propoñemos:

Ampliar a súa autonomía e converterse en verdadeiros espazos de aprendizaxe e innovación, para o que Galicia debe contar con instalacións educativas que reúnan estándares de calidade que aseguren:
O benestar do alumnado en canto a seguridade, habitabilidade, accesibilidade e utilidade, para o que se manterán políticas de planificación e execución de obras de acordo coas necesidades técnicas e cunha axeitada e realista priorización dos recursos dispoñibles, no marco de desenvolvemento do Plan de Infraestruturas 2016-2020.
O desenvolvemento do proceso de aprendizaxe de idiomas, uso integral das TIC e prestación de servizos educativos complementarios para o que avanzaremos na dotación de equipamento e recursos humanos axeitados para cubrir as necesidades, con especial atención aos programas de reforzo, orientación e atención á diversidade.
O axeitado funcionamento e organización interna dos centros, reforzando a autonomía dos centros educativos e iniciando o proceso de actualización dos regulamentos orgánico dos centros (ROC).

Pensando nos docentes propoñemos:

A educación é un campo en constante evolución, isto esixe que os docentes e os equipos directivos estean ao día e actualizados para responder ás necesidades, demandas e retos que teñen ante si os alumnos e alumnas da Galicia do século XXI.

A función dos profesionais da docencia é fundamental e a Administración educativa debe axudar e facilitar o seu desempeño.

Apoio aos docentes: Renovaremos e actualizaremos a formación do profesorado, tanto a inicial como a permanente:
Impulsando a colaboración entre Universidades e Administración educativa galega no deseño e mellora da formación inicial dos futuros docentes, introducindo melloras na organización e deseño dos graos de maxisterio.
Ampliando a oferta de formación permanente para os docentes, tanto funcionarios como interinos.
Apostando pola adquisición de novas competencias en linguas estranxeiras (INGLÉS E PORTUGUÉS) para que nun prazo de dez anos arredor de 1/3 do profesorado teña o C1.
Apoio da formación do profesorado orientada a mellorar a cualificación en linguas estranxeiras tanto dos docentes especialistas como dos que imparten materias non lingüisticas.
Impulso de elaboración e uso de materiais online en linguas estranxeiras.
Apoio aos membros do equipo directivo: Establecerase un sistema de apoio, orientación e formación no desempeño das actividades de xestión e organización dos centros educativos, co obxectivo de avanzar progresivamente na responsabilidade, profesionalización e autonomía destes postos. A Administración educativa debe fomentar a modernización da gobernanza educativa para desenvolver un novo liderado educativo porque os centros escolares teñen que ser máis flexibles e capaces de adaptarse a contextos sociais complexos. Os directores e os equipos directivos teñen que sentirse apoiados na dobre función de xestión e de proxecto educativo.

Pensando nas familias propoñemos:

As familias son corresponsables no proceso de aprendizaxe dos seus fillos e fillas, polo que hai que fomentar unha relación e participación máis fluída cos centros e coa administración para que tamén poidan contribuír a mellorar o ensino galego.

Apostaremos pola liberdade de elección das familias e, dentro da normativa vixente, seguiremos apoiando a educación pública e a concertada.
Aprobaremos unha nova Lei do Consello Escolar de Galicia, onde se incrementará a participación de pais e nais, así como de colectivos e de representantes que traballen na atención á diversidade.
Potenciaremos a formación de pais e nais dentro do sistema educativo mediante a creación dunha “escola de pais e nais”.
Deseñaremos e difundiremos unha Guía informativa para ás Familias, en formato dixital, para que dispoñan de información e asesoramento en todos aqueles aspectos que teñen que ver coa educación dos seus fillos/as (Exemplo de contidos, normativa, proceso de escolarización, estratexia de convivencia, atención á diversidade, atención a enfermidades crónicas, etc.)

Afondar na equidade e na xustiza social no acceso á educación

O acceso en igualdade de oportunidades pasa por tratar con equidade ao conxunto do alumnado e ás súas familias: favorecendo a quen máis o precisa. Para elo na próxima lexislatura comprometémonos:

Impulsar aínda máis a equidade no ensino galego, posibilitando unha axeitada atención á diversidade do alumnado (Necesidades Educativas Especiais, escolarización de inmigrantes, etc.)
Mellorar a calidade do transporte escolar, con constante adaptación da prestación do servizo ás necesidades e á realidade demográfica do conxunto do territorio galego, especialmente no rural.
Comedores escolares, velando pola viabilidade deste servizo complementario e aplicando un modelo no que pagan as familias que poden para que non paguen as que non poden. O servizo de comedor escolar xestionado pola Xunta de Galicia, baseado na renda familiar e regulado polo Decreto de Comedores de 2013, é un dos sistemas máis xustos socialmente e asequibles para as familias de todo o Estado español.
Libros de texto e material escolar, mantemos un modelo no que se axuda máis ás familias que máis o precisan, a través do Fondo Solidario e das axudas a libros e material escolar.

Diminuír o fracaso escolar e propiciar a aprendizaxe permanente e adaptada ás demandas da sociedade

A Estratexia 2020 fixa como obxectivo para España acadar nese ano unha taxa de abandono escolar do 15 por cento.

A Administración educativa galega asumirá o reto de aproximarse á porcentaxe do 10 por cento, obxectivo que mellorará o dato de España e que permitirá a Galicia situarse en niveis semellantes aos doutros Estados da UE.
Contribuiremos ao éxito educativo a partir dun novo enfoque que implique dar pasos para introducir ao ensino galego no liderado escolar. Un dos obxectivos educativos da UE e España para o 2020 podería entenderse como o éxito educativo de “todo” o alumnado. Investigacións no ámbito da OCDE apuntan a que algunhas das variables relevantes que inciden na consecución deste obxectivo de “éxito educativo para todos” son o liderado escolar e a autonomía dos centros como instrumentos facilitadores e potenciadores do proceso de ensino-aprendizaxe. A aplicación práctica do liderado e a autonomía no ensino require desenvolver competencias e habilidades directivas, así como dispoñer de instrumentos de xestión capaces de facilitar a participación, o compromiso e a implicación da comunidade educativa, moi especialmente dos profesionais da educación.
Manteremos o compromiso polo reforzo e innovación educativa e fomento da atención á diversidade e da convivencia nas aulas para mellorar o rendemento académico e profesional do alumnado. Para elo avanzaremos na:
Potenciación dos contratos-programa: Constitúen unha “ferramenta innovadora” para afondar na mellora do rendemento do alumnado e, dada a súa influencia positiva no ensino galego, faise preciso seguir con este tipo de accións centradas no reforzo, orientación e apoio; na mellora das competencias clave; na mellora da convivencia nos centros e da prevención do abandono temperán e do absentismo escolar; na mellora do nivel de coñecemento para acadar a excelencia; e na mellora da calidade na xestión dos centros.

Atención á diversidade e escola inclusiva: Mantemos o compromiso co desenvolvemento e posta en marcha de medidas e accións que teñen como finalidade adecuar a resposta educativa ás diferentes características e necesidades, ritmos e estilos de aprendizaxe, motivacións, intereses e situacións sociais e culturais de todo o alumnado. E apostamos por unha formación integral do alumnado, coa finalidade de capacitalo para unha aprendizaxe autónoma e unha participación activa, crítica e transformadora da sociedade ao longo de toda a súa vida, xunto coa implicación e o asesoramento dos pais e do resto dos axentes da comunidade educativa. Trataremos de chegar a acordos e colaboracións coas entidades sociais.

Convivencia :

Reactivamos o compromiso coas accións e medidas encamiñadas a dotar aos centros educativos e á comunidade educativa dunha serie de recursos que lles permitan afondar na mellora da convivencia escolar, desde unha óptica integral e inclusiva. Camiñar para acadar o obxectivo do máximo nivel de convivencia.

Avanzar na consecución de consensos que permitan un clima de entendemento e un pacto a prol dun ensino de calidade e con capacidade de adaptación aos tempos

Propoñemos atender a demanda da cidadanía de deseñar e acadar un Pacto Educativo en Galicia con políticas centradas no éxito e na consecución da excelencia do ensino, para o que a educación debe quedar á marxe da política de confrontación e avanzar no consenso en torno á necesidade de impulsar:

O plurilingüismo/aprendizaxe de linguas estranxeiras
O ensino dixital
A autonomía e estándares de calidade dos centros educativo.
A equidade e a convivencia

FORMACIÓN PROFESIONAL

Nos últimos tempos a formación profesional ten evolucionado moi positivamente en Galicia a través de distintas modalidades (FP Básica, FP Dual, Grao Medio e Grao Superior, a distancia…). A FP considérase un elemento fundamental para propiciar unha mellora da empregabilidade e da cultura do emprendemento entre a mocidade.

Apostamos por unha Formación Profesional que sexa útil para as persoas e para a sociedade galega. Que sirva para que as persoas podan desenvolver coñecemento, creatividade e talento, porque isto repercutirán o avance da sociedade galega. Serán estes profesionais de prestixio os que conformen a nosa sociedade futura e os que podan modernizar e tecnificar solucións aos novos retos que marque o futuro.

O noso principal obxectivo para a vindeira lexislatura é adaptar a cualificación das persoas que cursan formación profesional no ensino galego e mellorar a súa empregabilidade.

Queremos impulsar que o noso alumnado aposte pola FP, pero tamén consideramos imprescindible implicar ás empresas, tanto a gran empresa como a pequena e mediana empresa, e camiñar da súa man. A FP debe manter lazos moi estreitos coa empresa, apoiando, colaborando e favorecendo o emprendemento e o desenvolvemento de proxectos que posibiliten o avance das empresas cara novos sectores estratéxicos, melloren os seus sistemas de producción e incorporen técnicas innovadoras.

Faise preciso afrontar a elaboración dunha nova estratexia de FP para adaptar esta formación e os ciclos ás demandas de cualificación profesional dos sectores produtivos.

Farémolo a través do traballo en dez liñas estratéxicas a desenvolver desde a perspectiva dunha FP como ferramenta clave para o avance no novo modelo económico e a mellora da produtividade das empresas galegas, que requiren contar con capital humano especializado e polivalente; e desde a perspectiva da modernización, tecnificación e prestixio da FP para mellorar as competencias profesionais e emprendedoras das persoas con capacidade de adaptación aos continuos cambios tecnolóxicos e do mercado laboral:

Un novo escenario normativo: As rápidas e continuas transformacións socio-económicas e tecnolóxicas requiren da definición dun novo marco normativo para o desenvolvemento da nova estratexia de FP de Galicia para a próxima década.

Unha oferta adaptada á contorna: Resulta necesario unha constante e flexible adaptación da oferta e dos contidos da FP á contorna socio-produtiva. Apostamos por regular e facilitar a mobilidade entre a formación profesional e o resto das ensinanzas do sistema educativo. Hai que reforzar o recoñecemento das competencias adquiridas pola experiencia laboral axilizando a xestión administrativa do procedemento.

O achegamento e apoio á empresa: Detectar as necesidades de formación dos futuros traballadores en relación coas necesidades e a competitividade das empresas. Mellorar os convenios na Formación en Centros de Traballo (FCT) e mellorar os sistemas de formación da poboación desempregada.

A innovación: Os centros de FP poden ser verdadeiros impulsores da innovación no sector empresarial galego. Galicia potenciará unha auténtica rede de innovación a través da implantación territorial dos Centros Integrados de FP. Trátase de por en valor a relación centro, innovación, empresas para xerar contornos competitivos de alto valor estratéxico.

A internacionalización: Potenciar a aprendizaxe de idiomas na FP, orientado cara á adquisición das competencias para desenvolverse no mundo actual e aumentar as posibilidades de inserción laboral. Aposta por un impulso da mobilidades de alumnado, profesorado e titulados, xa que os axudará a ser máis competitivos no mundo. A FP debe acompañar ás empresas galegas no seu proceso de internacionalización co reto de afrontar a globalización da economía.

O Emprendemento: Fomento e difusión do plan de emprendemento no sistema educativo galego, co obxectivo de lograr un avance sensible na cultura do emprendemento no noso alumnado e propor instrumentos que permitan coñecer os logros alcanzados na capacidade de emprender. A Rede de Viveiros de Empresa seguirá a ser un elemento fundamental.

A potenciación da Rede dos Centros Integrados de FP (CIFP): Fortalecemento da oferta formativa e da súa cooperación e conexión co contorno produtivo sectorial e local, sen esquecer a promoción de proxectos de mobilidade, perfeccionamento profesional e cooperación nun contexto europeo e internacional. Ampliar a repercusión destes centros á hora de facilitar o acceso da mocidade ao primeiro emprego, ao tempo que se avanza no desenvolvemento dunha cultura da formación permanente, contribuíndo a prestixiar a formación profesional

A xeneralización da FP Dual: Hai que difundir e estender entre o alumnado galego as vantaxes que ofrece esta modalidade de formación en centro educativo e empresa e que combina a obtención dun título e a remuneración económica. Tratarase de implicar máis ao alumando e ao sector empresarial para que aproveiten esta formación.

A orientación profesional: Imos afianzar e poñer en marcha novos mecanismos de difusión, información e orientación sobre a formación profesional. Novo impulso aos servizos de información e de orientación profesional para incentivar e fomentar a tomar de decisións sobre educación, formación e traxectorias profesionais do alumnado galego.

A calidade: O compromiso coa cultura da calidade e a súa acreditación na formación impulsa o desenvolvemento dun modelo de traballo por procesos para satisfacer as necesidades e demandas de alumnos e equipos docentes en relación coa mellora continua. Tratamos de modernizar e facer máis eficaces os sistemas de educación e formación profesional e mellorar a articulación entre o ensino, a formación e o emprego.

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA

As universidades manterán o apoio financeiro da Administración educativa galega para que poidan cumprir a súa tripla misión de ensinar, investigar e transferir e intercambiar coñecemento co resto da sociedade.

As políticas irán orientadas a seguir incrementando a colaboración e cooperación entre as tres institucións que integran o Sistema Universitario de Galicia (SUG) en beneficio dunha mellor formación dos nosos mozos e mozas. Tamén se traballará para mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria, ao tempo que hai unha especialización dos campus universitarios.

Mellora da oferta de titulacións e apoio á excelencia no SUG: O traballo de coordinación e ordenación do SUG centrarase en:
Fomentar avances e novos niveis de colaboración e cooperación entre as tres universidades galegas coa suma de experiencias concretas para o deseño e execución de proxectos conxuntos. Como exemplo, impulsaranse mecanismos de colaboración interuniversitaria que faciliten a accesibilidade a todo tipo de recursos e, en especial, a laboratorios e equipos por parte do persoal investigador das tres universidades galegas.

Avanzar na concreción da especialización de campus en áreas/sectores como: Agroalimentación/ Naval e transferencia/ Auga e termalismo/ Ciencias Sociais e Creatividade

Consolidar no SUG unha oferta singular de graos e másters racional e acorde ás demandas socioeconómicas da nosa comunidade. Promover a impartición de docencia en inglés, sobre todo no caso da formación inicial de profesorado (Maxisterio)

Accións de excelencia docente universitaria: impulsar e apoiar o progresivo emprego do inglés nos graos universitarios; promover a oferta de titulacións interuniversitarias; apoio a estratexias de fomento do emprendemento e da empregabilidade; deseño e impartición de másters de excelencia.

Propiciar un salto na internacionalización do SUG tanto da oferta de titulacións como na investigación.

Apoio ao alumnado que curse estudos universitarios en Galicia para que ninguén quede excluído do SUG: Asumimos o compromiso de facilitar o acceso dos galegos e das galegas aos estudos universitarios de xeito que ninguén quede excluído do SUG nin da posibilidade de estudar, como clara aposta pola equidade do noso sistema educativo. Dito compromiso materialízase en:

Manter as taxas académicas máis baixas do Estado

Reforzar a política de bolsas complementarias

Recompensaremos o esforzo académico do estudantado universitario a través dun BONO-PREMIO Á EXCELENCIA, de xeito que os 10 mellores expedientes do alumnado que remate 1º, 2º e 3º curso dunha titulación de grao no sistema universitario de Galicia recibirán unha compensación de 500 euros. Estimamos que 3.900 alumno/as beneficiaranse cada ano do Bono-Premio á excelencia. Un alumno/a poderá optar durante tres anos a esta axuda, ao rematar cada curso académico e acceder ao seguinte.

Apostaremos pola retención e especialización do talento na investigación universitaria e pola transferencia de coñecementos á sociedade, reforzando a investigación universitaria de Galicia, desde a perspectiva dun modelo diferenciado que se ten que abrir camiño no actual contexto socioeconómico e entre os diferentes enfoques cos que se aborda o I+D+I en España e no mundo:
O modelo estará sustentado en actuacións dirixidas ao talento, á consolidación de grupos e ao desenvolvemento dun sistema integral de apoio á investigación

Definiremos unha Estratexia Galega de Investigación Universitaria para reter talento, incorporando as políticas de captación de talento para a I+D que se promovan nos ámbitos empresariais e tecnolóxicos. A devandita estratexia procurará:
modernizar os mecanismos de incorporación de investigadores de referencia aos centros dependentes das universidades;
mellorar as condicións necesarias para crear un entorno capaz de reter aos investigadores universitarios cualificados
optimizar a estruturación do sistema para dotar aos centros de investigación, tanto aos xa existentes como aos que se creen, dun elevado grado de autonomía e responsabilidade.

implicar activamente ás universidades e á comunidade científica galega nos procesos a prol do sistema de investigación universitaria.

PS de G

Orixe: http://unharespostanova.psdeg-psoe.com/sites/default/files/o_programa/programa_psdeg.pdf

psdeg400x400EDUCACIÓN: O MOTOR DE CAMBIO DA NOSA SOCIEDADE

A educación é o principal motor de cambio dunha sociedade. Investir en educación é para os e as socialistas equivalente a investir nas persoas. Non hai desenvolvemento económico, social ou persoal que non pase por unha firme aposta por un sistema edu-
cativo de calidade.

Educación de calidade que significa potenciar e dignificar o noso sistema educativo e o seu principal activo: a rede pública de ensino. Un sistema educativo que para nós debe integrar as seguintes características:

1. Sistema educativo público, universal, gratuíto, científico e laico.
2. Un modelo onde excelencia e equidade van da man de forma inescusable.
3. Un sistema educativo inclusivo, que entende a diversidade como riqueza e que ofrece niveis de excelencia para todas e todos, incorporando os instrumentos de compensación precisos co fin de borrar a desigualdade de orixe.
4. Un modelo que incorpora os principios de coeducación, autonomía e convivencia.
5. Un modelo educativo plurilingüe, no que o alumnado acade competencias plenas tanto en galego, lingua propia de Galicia, como en castelán, e onde a capacitación en linguas estranxeiras sexa tamén unha realidade.
6. O goberno socialista garantirá a liberdade de conciencia individual e a independencia efectiva da Xunta de Galicia respecto a calquera confesión relixiosa ou ideoloxía particular, asegurando a neutralidade ideolóxica da administración autonómica e comprometéndonos a eliminar calquera tipo de privilexio ou discriminación dirixida a favorecer determinadas entidades.

Traballaremos para asegurar unha educación pública e laica, como dereito universal, igual e integrador, dentro dun proxecto común de cidadanía.

Só desta forma a educación será esa formidable panca de promoción da igualdade en todas as súas dimensións. Igualdade de oportunidades, de xénero e igualdade social como proceso aberto de mobilidade social e profesional, así como para lograr de forma plena todos os dereitos da cidadanía.

Os continuos recortes que se estiveron a levar a cabo, ao abeiro da crise, polas distintas administracións educativas deterioraron a calidade do ensino que reciben os nosos fillos e fillas.

Ademais, coa aprobación e entrada en vigor da LOMCE pretendeuse dar unha volta aos sistemas educativos e instaurar unha escola baseada na competitividade e na mercantilización, na segregación e exclusión dunha parte do alumnado, na recentralización das competencias educativas, na perda de participación da comunidade educativa e na escaseza de investimento en educación, tal e como evidencia a insuficiente memoria económica que acompañou a citada e controvertida lei.

Por tal motivo, nunha situación como a actual, ou noso partido está máis comprometido que nunca coas reivindicacións dos distintos sectores da comunidade educativa.

UN GRANDE ACORDO: LEI GALEGA DE EDUCACIÓN

É necesario un grande acordo sobre a educación. Por iso, desde ou noso partido formulamos a necesidade dun Pacto de Estado pola Educación que sirva de marco de referencia para deseñar a política educativa española e poida atender as novas realidades
e as novas necesidades que demanda a sociedade española e os obxectivos asumidos na Estratexia de Lisboa, en referencia á converxencia europea. Un pacto que deberá ter en conta o modelo territorial de España e as competencias en materia educativa das distintas administracións.

Desde Galicia participaremos de forma proactiva, como comunidade autónoma con competencias plenas en materia educativa, no proceso de consolidación dun Pacto de Estado pola Educación, a través da Conferencia Sectorial de Educación e das platafor-
mas que se habiliten para tal fin.

Precisamos desenvolver unha ampla concertación social democrática encamiñada a un acordo nacional galego pola educación, como estratexia política e contexto onde podermos asentar unha Lei Galega de Educación, concorde cun novo escenario constitucional español, e onde se afirme a vontade cívica e política de futuro da cidadanía galega, e en consecuencia:

Propostas concretas

1. Abriremos un proceso de participación democrática e debate no que se inclúan todos os sectores e axentes participantes no sistema educativo. Un proceso que estimule consensos e acordos e que facilite vías diversas e plurais de participación do conxunto da sociedade galega e, en especial, dos sectores da comunidade educativa, axentes sociais e expertos máis implicados coa educación.

2. Deseñar un modelo educativo de futuro é unha tarefa que precisa acometerse contando cunha diagnose sólida e rigorosa do noso sistema educativo. Cómpre, pois, realizar un Libro Branco do Sistema Educativo Galego
que, realizado por expertos independentes do goberno, nos permita extraer conclusións do estado actual do noso sistema educativo e trazar liñas de actuación ben fundamentadas.

3. Conformaremos unha Axenda de Urxencia que permita paralizar os efectos perniciosos que a LOMCE implantou no sistema educativo e participar activamente nas accións que formen parte do proceso de derrogación
da citada lei.

A NOSA LINGUA: UN CONSENSO NECESARIO

Cómpre recuperar o consenso articulado en torno ao modelo lingüístico a desenvolver nos centros educativos e que foi roto polo actual goberno de Núñez Feijóo, quen impuxo un marco normativo en contra dos sectores da comunidade educativa e da sociedade galega.

Xa que logo, acadar un amplo acordo resulta unha tarefa imprescindible para lograr a aprobación dun novo decreto que estableza o papel da lingua galega no sistema educativo e que continúe coa liña de consenso iniciada no Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega, que continuou coa elaboración do decreto 124/2007 do goberno de Touriño, e que rachou de forma unilateral o goberno de Núñez Feijóo.

“A lingua é a expresión da nosa identidade, da nosa propia personalidade como ser colectivo”, as palabras de Ramón Piñeiro seguen a reflectir o noso sentir sobre a lingua.

Sempre seremos os primeiros en defender a liberdade lingüística de cada persoa. A cidadanía debe ter o dereito a facer a súa vida en calquera dos dous idiomas, galego ou castelán, e as administracións deben asegurar o marco da convivencia lingüística.
Ao mesmo tempo, e coa mesma firmeza, consideramos que o sistema educativo galego debe garantir á nosa mocidade competencias plenas semellantes tanto en lingua galega como en lingua castelá ao remate do ensino obrigatorio.

MEDIDAS PARA UN MODELO EDUCATIVO DE EQUIDADE E EXCELENCIA

Pretendemos un modelo educativo para Galicia onde excelencia e equidade vaian da man, pois o camiño contrario, excelencia sen equidade, só leva a modelos elitistas que só cabe rexeitar.

Un sistema educativo para todos e para todas, e coa participación e implicación do conxunto da sociedade, necesita da implantación de medidas que permitan consolidar ese modelo educativo que pretendemos implantar.
Medidas que afectan a todos os ámbitos educativos e que desde a administración educativa pretendemos pór en práctica, sabedores da urxencia da súa implantación e que concretamos do seguinte xeito:

COHESIÓN SOCIAL E BENESTAR

Propostas concretas en materia de convivencia nos centros

1. Deseño e posta en marcha dun Plan de Convivencia no que todos os membros da Comunidade Educativa estean implicados, dando especial protagonismo aos e ás estudantes na xestión e resolución de conflitos, aos que se involucrará en plans
formativos para estas tarefas.

2. Cursos de formación a estudantes e docentes de xestión e resolución de conflitos.

3. Impulsar a implantación de plans de autoprotección en todos os centros educativos galegos.

4. Aposta decidida pola Prevención de Riscos Laborais no sector docente que contribúan a combater problemas existentes relacionados cos niveles de tensión e estrés, burnout, mobbing e/ou outras situacións de acoso e presións laborais.
Propostas concretas en materia de docentes, ratios e cadros de persoal nos centros

1. Recuperación progresiva das condicións de traballo do profesorado existentes no momento de entrada dos gobernos do PP.
2. Implantación progresiva de ratios máximas de 20 alumnos e alumnas en educación infantil, 25 en primaria e 30 en bacharelato, sen que contabilice o alumnado repetidor.
3. Desdobramentos e dotación de profesorado de apoio que permitan a atención á diversidade.
4. Promover, xunto co Goberno de España, un novo sistema de acceso á docencia similar ao MIR sanitario.
5. Aposta por un novo modelo de formación permanente do profesorado que aproveite, de xeito eficaz, as posibilidades de formación en liña e as novas metodoloxías docentes.
Propostas concretas en materia de organización e funcionamento dos centros :
1. Potenciar o protagonismo dos proxectos educativos do centro
e garantir as condicións para o seu desenvolvemento.
2. Favorecer e incentivar aos centros innovadores
e potenciar a súa xestión descentralizada.
3. Implantar de forma continua e progresiva a aprendizaxe por proxectos
e outros programas de innovación educativa.
4. Reforzar e mellorar a dirección dos centros
, as súas funcións e condicións profesionais, para que exerzan liderado pedagóxico e democrático.
5. Asegurar os recursos humanos e materiais necesarios para atender o alumnado en toda a súa diversidade.
6. Elaborar novos Regulamentos Orgánicos de Centros, negociado cos representantes da comunidade educativa.
7. Eliminar os concertos a centros que segregan alumnado por cuestión de sexo.
8. Aproveitar de forma habitual na escola os medios de comunicación e internet como recursos formativos, e impulsar o seu
uso eficiente, crítico e responsable.
9. Afondar na democratización dos centros e no grao de autonomía
destes.
10. Impulsar políticas de atención ás familias , especialmente en medios socialmente desfavorecidos.
11. Potenciar o traballo dos educadores e das educadoras sociais e os mediadores e as mediadoras culturais co alumnado e as súas familias.

Propostas concretas en materia de educación en valores e igualdade:

1. Impulsar e fortalecer as experiencias que xa están en marcha en moitos centros e comunidades educativas, que se encamiñan ao ensino de valores comúns e necesarios entre nenos e nenas do noso país, pero que en moitas ocasións se realizan pola dedicación incondicional e extremadamente voluntarista de docentes e asociacións de nais e pais.

2. Estender tales formatos de ensinanzas, que se difundan a través da potenciación das actividades non expresamente curriculares, e que fomenten aspectos centrados na igualdade, na colaboración, na tolerancia e na solidariedade.

3. Incluír a oferta obrigatoria de materias que fomenten a educación en valores.

4. Fomentar a realización de actividades que introduzan os nenos e as nenas en aspectos sociais de
convivencia cívica como o asociacionismo, o eido cultural ou deportivo, o funcionamento democrático e aquelas cuestións que favorezan unha conciencia crítica e participativa.

5. Traballar para eliminar o currículo oculto, reforzando a formación en igualdade para os docentes e o alumnado.

6. Redución da desigualdade educativa que afecta a nenas e nenos xitanos, marcando como obxectivo reducir á metade (do 63,7% ao 32%) a taxa de abandono escolar temperá.

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Propostas concretas
1. Aumentar o número de prazas públicas en escolas infantís, sobre todo naqueles lugares e hábitats máis desfavorecidos, corrixindo os déficits existentes, co obxectivo de universalizar o dereito á escolarización nesta etapa.

2. Revisión e posta ao día do mapa escolar de Galicia.

3. Posta en marcha dun Plan Plurianual de mantemento das instalacións dos centros educativos os galegos.

4. Posta en marcha dun Plan Plurianual de equipamentos didácticos, fundamentalmente material informático e de talleres de formación profesional.

5. Gratuidade universal dos libros de texto e material escolar, mediante a recuperación do sistema de préstamo universal.

6. Revisión do modelo de comedores escolares, de xeito que se acade unha cobertura suficiente e cos parámetros de calidade axeitados, de modo que se implante un modelo sostible e coa participación necesaria da administración local.

7. Aproveitar con maior eficiencia o servizo de transporte escolar, e facelo accesible ao alumnado do rural que desexe cursar ensino postobrigatorio e non dispoña dun servizo regular de transporte.

8. Eliminación progresiva da FENDA DIXITAL entre centros das cidades e centros do rural.

9. Facilitar a conexión entre administracións que permita aos centros educativos o acceso a instalacións e actividades culturais e deportivas municipais, e á cidadanía a utilización das instalacións dos centros educativos, mediante o establecemento
dun convenio coa FEGAMP.

Propostas concretas no eido da aprendizaxe de linguas estranxeiras:

1. Plan de implantación de profesores nativos nos centros de ensino.

2. Revisión do actual modelo de centros plurilingües mediante a adopción de medidas de choque que corrixan o actual fracaso do modelo existente.

3. Continuar e aumentar os programas en versión orixinal en horario infantil.

Propostas concretas no eido da formación profesional :
1. Adecuar, de xeito efectivo, a oferta de prazas nos ensinos de formación profesional ás demandas do tecido produtivo, impulsando os traballos paralizados polos sucesivos gobernos de Núñez Feijóo en materia de Formación Profesional relativos á creación de mapas comarcais que permitan adecuar e optimizar a oferta de títulos e prazas.

2. Recuperar a creación do Centro de Innovación na Formación Profesional de Galicia (Indaga), como núcleo de transformación do noso modelo de formación profesional. Un centro que, entre outras materias, se ocupará de impulsar proxectos de I+D+i en colaboración coas universidades, da xestión de calidade nos centros e da formación do profesorado.

3. Coa participación do Consello Galego de Formación Profesional, deseñar un Plan Estratéxico de Impulso á Formación Profesional, de forma que responda ás necesidades derivadas dun novo modelo de crecemento sostible e permita acadar os niveis dos países do noso contorno.

4. Promover o modelo de Centros Integrados de Formación Profesional.

5. Lograr unha maior articulación coa administración do estado e cos axentes sociais.

6. Elaborar programas conxuntos a nivel europeo, aumentando as prazas de alumnos en prácticas nos países da UE.

7. Fomentar a continuidade na Formación Profesional de grao superior dos e das titulados e tituladas de grao medio.

8. Para aqueles estudantes que rematen os estudos de ciclo inicial, elaborar programas de acompañamento e elaboración de itinerarios personalizados de inserción laboral para evitar o desemprego temperán.

9. Potenciar a aprendizaxe de linguas estranxeiras, fomentando as estadías periódicas non estranxeiro de alumnado e profesorado.

10. Potenciar a formación profesional dual mediante políticas coordinadas entre a administración educativa e a laboral , de xeito que as empresas acaden un marco eficaz que dea resposta ás súas necesidades produtivas.

Propostas concretas en materia de Educación Permanente e de Adultos :
1. Facilitar e mellorar o acceso á información e á orientación sobre as ofertas de aprendizaxe permanente e as posibilidades de acceso a estas.

2. Reforzar a estrutura permanente que facilita a coordinación entre as administracións autonómicas e a administración central.

3. Emprender unha reflexión rigorosa sobre os mecanismos de financiamento da formación das persoas adultas.

4. Implantar e mellorar de forma urxente e efectiva o sistema de recoñecemento de competencias adquiridas por vías non-formais ou informais e facilitar por esta vía a reincorporación ao sistema educativo dos adultos que non completaron os
estudos obrigatorios.

5. Establecer unha rede de centros de novas oportunidades que ofrezan información, atención personalizada e formación en competencias básicas.

6. Mellorar e ampliar a oferta formativa das institucións e organismos que constitúen a sociedade civil en coordinación coas administracións, para asegurar a calidade da oferta e a procura da eficiencia no uso dos recursos.

7. Crear unha cultura da aprendizaxe permanente, na que a persoa sexa a verdadeira protagonista do seu proceso formativo, no que poida decidir que aprender, como aprender e cando aprender mediante a definición do seu propio itinerario formativo no seu proxecto de vida.

8. Propostas concretas en materia de acceso á universidade desde a educación secundaria:

9. Crear un marco común entre as universidades galegas, de xeito que se garanta un acceso único ao alumnado afectado pola implantación das probas finais do bacharelato.

ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

As Ensinanzas Artísticas Superiores (EEAASS) son fundamentais no pleno desenvolvemento da creación artística e cultural e na restauración e conservación do noso patrimonio material e inmaterial. Por iso cómpren medidas para a posta en valor dunhas
ensinanzas que a lexislación educativa, en plena converxencia con Europa, integra no Espazo Europeo da Educación Superior, no Sistema Español de Ciencia e Tecnoloxía e no Espazo Europeo de Investigación.

En consecuencia:
1. Promoverase a incorporación das EEAASS ao sistema universitario galego, a través dun período de adscrición que permita a adecuación paulatina do funcionamento dos centros á norma universitaria, incorporando un plan de financiamento que acompañe ese proceso. Dúas medidas ás que se sumarán iniciativas orientadas ao fomento de axudas aos estudos de grao e posgrao, de plans de mellora dos equipamentos e infraestruturas dos centros, e de liñas de fomento da investigación

UNIVERSIDADE E INNOVACIÓN

As universidades son espazos de formación integral. Son lugares de transmisión de coñecementos e formación de profesionais, pero tamén son o territorio máis propicio para a creación de valor a través da innovación e o desenvolvemento. Para que poidan
maximizar o seu potencial, a universidade e a empresa han de traballar de forma máis coordinada. Non haberá transferencia eficaz de coñecemento se as nosas empresas non consideran o investimento en investigación e desenvolvemento a súa prioridade. Só cunha demanda efectiva por parte de empresas investidoras en I+D, a capacidade da universidade en formar técnicos e profesionais, así como en pór a disposición da sociedade o coñecemento, será aproveitada. De pouco valerá un sistema educativo de excelencia se o sistema produtivo non é capaz de recoller ese coñecemento e transferilo ao resto da economía en forma de valor engadido.

Igualmente, hai que facer un esforzo por incardinar mellor as universidades nas cidades e contextos sociais onde operan para que os retornos do investimento sexan aproveitados por toda a sociedade. É innegable o retorno económico do investimento en
educación, por tanto hai que recuperar o concepto de servizo público e lembrar os innumerables efectos positivos que a educación superior e o investimento en I+D teñen sobre a contorna máis próxima.

Propostas concretas
1. Recuperaremos e fortaleceremos o sistema de bolsas que os gobernos do PP desmantelaron. Como dereito que promove a igualdade de oportunidades, as bolsas son un dereito subxectivo. Demandaremos a transferencia a Galicia da xestión
das bolsas que segue a xestionar o Ministerio de Educación.

2. A suficiencia estrutural do financiamento público universitario é requisito irrenunciable para poder garantir a equidade do SUG e a súa capacidade para obter resultados e competir no eido internacional de forma colaborativa. Faremos unha xestión activa do Plan Galego de Financiamento Universitario 2016-2020, incorporando novos recursos para novas accións non previstas nel.

3. Diversificación das fontes de financiamento. É evidente que os fondos han de provir fundamentalmente da Xunta de Galicia. Agora ben, convén revitalizar a oficina da CCAA coa UE. Os fondos europeos son unha magnífica oportunidade para o financiamento das universidades. Mais é estritamente necesario que o sector privado aposte decididamente polo investimento en I+D mediante fórmulas de transferencia tecnolóxica, colaboracións público-privada no eido investigador e melloras no tratamento do mecenado.

4. Aposta estratéxica por unha incardinación da universidade na sociedade nas sete áreas urbanas. Sete campus, sete proxectos de cidades do coñecemento, aproveitando as potencialidades e a especialización. Unha rede galega de sete campus
de alta especialización debe de ser a aposta do noso sistema universitario.

5. Débese potenciar decididamente o Consorcio Interuniversitario de Galicia, que o Goberno do PP ignora, como fórmula eficaz e eficiente para unha aposta colaborativa do SUG, que permite compartir recursos, potenciar as capacidades de
xestión tecnolóxica das nosas universidades e pode servir de eixe vertebrador das titulacións interuniversitarias.

6. Estableceremos unha ESCOLA DE MESTRADO, en colaboración coas tres universidades, para a posta en marcha de estudos de mestrado con demanda social en cada área de coñecemento, con criterios de calidade e internacionalización.

7. Estableceremos un sistema de axudas propio para os estudos de mestrado.

8. Incluiremos en cada campus proxectos pilotos con metodoloxías docentes innovadoras: metodoloxía aprendizaxe-servizo,
team learning, team academy , aprender facendo, aulas inversas etc. Así mesmo, é fundamental comprometer o alumno
no proceso da aprendizaxe, mellorando as súas expectativas de inserción no mercado de traballo.

9. Convén, así mesmo, fortalecer as pontes con Latinoamérica, de onde podemos aprender e atopar igualmente oportunidades de internacionalización para os nosos títulos.

10. Desenvolver Programas de Consolidación dos Grupos de Investigación e apoiar os investigadores máis novos:

A. Promover a estabilización dos investigadores en situacións precarias despois de obter contratos Ramón y Cajal ou outros plans de acollida. Priorizar estas intervencións na estrutura laboral antes que as convocatorias de prazas de catedráticos ou melloras de profesorado.

B. Ampliar nun 25% o primeiro ano a dotación para bolsas pre e posdoutorais autonómicas.

11. Completaremos a consolidación das estruturas de investigación creando o Instituto Galego de Investigación Aplicada, na liña do ICREA catalán ou o IKERBASQUE.

12. Fomentar a formación de profesorado, adaptando os contidos ás novas demandas curriculares, fomentado a formación en habilidades cognitivas e competencias transversais.

13. Promover e profundar na internacionalización do noso sistema universitario, potenciando programas de mobilidade do profesorado e do alumnado, creando os recursos que garantan a igualdade de oportunidades para participar nestes. Unha in-
ternacionalización que non debe circunscribirse a Europa, cos Programas Erasmus, senón que debe ter en conta tamén ou Espazo Iberoamericano do Coñecemento.

14. Reforzar a axencia de innovación, contando coas universidades.

15. A actual fragmentación na xestión das políticas autonómicas en materia de I+D (GAIN, Secretaría xeral de Universidades etc.) está sendo un grave atranco. Debemos apostar por unha xestión unificada, con visión estratéxica global, nas políticas
de I+D.

A EDUCACIÓN COMO FACTOR ESTRATÉXICO

Desde o PSdeG insistimos na importancia da educación no futuro de Galicia. Se somos capaces de destacar pola nosa excelencia educativa, seremos capaces de construír unha sociedade máis xusta, igualitaria e eficiente. Agora ben, convén insistir en que a Educación, a pesar de ter un valor extraordinario na igualación de oportunidades en orixe, non basta por si mesma para reducir as desigualdades. Unha política de investimento en educación ha de estar coordinada por políticas que actúen igualmente sobre o sistema produtivo e sobre o desenvolvemento económico e social, investindo en I+D, creando máis postos de traballo de alta cualificación e mellorando os servizos públicos, é dicir, un cambio de modelo cara a unha economía sustentable e do coñecemento. Ser quen de poder asegurar en Galicia a retención e atracción dos mozos e mozas con talento é un reto para todos.
Xa que logo, convén remarcar a aposta pola educación como principal factor estratéxico para acadar a Galicia que queremos.

En Marea

programa-2016-en-mareaEducar con calidade para termos futuro

Xogámonos o futuro do país na educación.

Os galegos e galegas precisamos un sistema de educación pública integral, que garanta o noso benestar e que sexa un investimento de futuro nos nenos e nenas de hoxe. Remataremos coa política de recortes impulsada polo Partido Popular, partindo da derrogación da LOMCE e da eliminación do copagamento, que nestes momentos de emerxencia social afectan precisamente a aquelas familias que peor o están a pasar. Recuperaremos os postos de traballo perdidos durante estes anos, xa que a masificación do ensino limita a súa capacidade de ascensor social. Ademais, auditaremos aos centros privados e concertados que durante os últimos anos recibiron financiamento público.

Suspensión do calendario de aplicación da LOMCE de maneira negociada coa comunidade educativa.

Mentres non se acade a derrogación da LOMCE e se aproba unha nova lei de educación, acordarase coa comunidade educativa e no marco do Consello Escolar de Galicia a suspensión do seu calendario de aplicación, incluíndo as reválidas, e o  desenvolvemento de medidas que garantan a estabilidade do sistema educativo.

Estableceremos un clima de confianza institucional baixo o compromiso de interlocución activa coa comunidade educativa e a activación dos mecanismos de participación na toma de decisións. Comprometémonos coa defensa dun ensino laico, e coa adopción de medidas que posibiliten avances nesa liña.

Reverter os recortes en educación e aumentar progresivamente o orzamento. Incrementarase a porcentaxe dedicada a educación nos orzamentos anuais da Xunta ate acadar o 7% do PIB ao remate da lexislatura. Restablecerase a gratuidade dos libros de texto e outros materiais curriculares a través dun programa de préstamo.

Restituirase a gratuidade no servizo de comedor naqueles centros do rural nos que o alumnado non teña garantida a posibilidade de xantar na súa casa. Acometerase unha diagnose sobre a situación dos centros educativos para elaborar un cronograma debidamente orzamentado de rehabilitación, reparación e mantemento dos centros escolares ao longo da lexislatura.
Recuperación progresiva dos postos de traballo en educación e planificación racional da oferta de emprego público.
Recuperaremos os postos de traballo perdidos durante estes anos, para que as condicións de desenvolvemento do ensino non limiten a súa capacidade de ascensor social. Ademais, auditaremos aos centros privados concertados que durante os últimos
anos recibiron financiación pública.

Planificación da oferta de emprego público ao longo da lexislatura a partir dunha diagnose que considere as previsións de matrícula, así como as xubilacións, e que responda ás necesidades dos centros educativos públicos. Comprometémonos á redución das ratios, á flexibilización do tamaño dos grupos, a mellora da atención á diversidade, á implementación e reforzo de programas innovadores, á atención educativa no rural, etc. A administración galega demandará tamén do Goberno estatal a derrogación da taxa de reposición e, entre tanto, procurará unha aplicación o menos restritiva posible.

Todos os servizos para todas as persoas

Conxelación dos concertos e auditoría sobre a concertación educativa.

Dende En Marea comprometémonos á conxelación dos concertos con colexios privados e a levar a cabo unha auditoría que nos permita ter unha diagnose completa dos existentes nos distintos niveis do sistema educativo. Así mesmo, faremos un completo e esixente seguimento para fomentar a igualdade de oportunidades no acceso e desenvolvemento da escolarización, e para garantir o respecto ás condicións laborais do profesorado. Comprometémonos a non renovar os concertos naqueles centros onde non haxa oferta pública suficiente ou a aqueles que segreguen ao alumnado por sexos.
Atención específica aos servizos complementarios desde parámetros de calidade e de equidade social.
Promover de maneira progresiva a xestión pública directa de todos os servizos complementarios do ensino público. Os servizos de comedor, transporte e actividades extraescolares deben ter unha cobertura suficiente baixo parámetros de calidade contrastada. No caso dos comedores priorizaranse as alternativas que garantan a calidade nutricional e sanitaria. No caso do transporte escolar, introduciranse criterios de maior racionalización no seu uso. A aspiración á gratuidade universal destes servizos debe apoiarse na profunda revisión do réxime de fiscalización actual, evitando fórmulas de «copago».

Compromiso coa recuperación e a proxección da lingua e da cultura galegas no ámbito educativo.

Derrogaremos o actual decreto e elaboraremos de forma consensuada coa comunidade educativa unha nova normativa de promoción do idioma galego no ensino que teña como punto de partida o PXNLG de 2004, ou o futuro plan director de lingua.
Reforzaremos a elaboración de materiais e recursos didácticos de calidade en galego, diversificados e actualizados para as distintas etapas educativas, con especial atención á FP e ás accións a desenvolver na etapa infantil. Recuperaremos o investimento en accións normalizadoras, poñendo en valor o traballo dos Equipos de Normalización Lingüística. Dende En Marea queremos apostar pola formación do profesorado, a implicación da comunidade educativa e o traballo en rede con outros actores sociais, dotando de recursos TIC á nosa educación pública.

Impulso á competencia multilingüe baixo enfoques adaptados á nosa realidade sociolingüística.

Deseñaremos proxectos lingüísticos que garantan a competencia multilingüe, de tal forma que se adapten ás características dos centros escolares e a súa contorna: proxectos integrados de linguas, cambios metodolóxicos na ensinanza, desdobres de grupos, etc. Poremos en práctica programas bilingües e multilingües orientándoos ao  alumnado e evitando que sexan usados para o seu empobrecemento científico ou para minimizar a presenza da nosa lingua no currículo académico. Estamos comprometidos coa formación do profesorado e o apoio e asesoramento por parte da inspección educativa. Levaremos a cabo un esforzo sostido na promoción do portugués como segunda lingua estranxeira optativa na xeneralidade dos centros de educación secundaria.

Atención específica ás necesidades educativas do rural.

Impulsaremos un marco lexislativo específico para o subsistema educativo no rural, especialmente no que atinxe aos requisitos mínimos dos centros, á súa estrutura organizativa e á normativa de funcionamento. Poremos en marcha medidas inmediatas
que poñan en valor o modelo de escola rural e que revertan o desmantelamento que vén padecendo nas dúas últimas lexislaturas no marco dun Plan Estratéxico para o Desenvolvemento do Medio Rural Galego.

Extensión da atención educativa á primeira infancia.

Considerando a Educación Infantil (0-3 anos) como etapa educativa, incorporarémola ás competencias da Consellería de  Educación. Ampliaremos de forma progresiva a oferta de prazas públicas. Levaremos a cabo programas concretos para a atención
específica das necesidades formativas das familias e para o fornecemento de servizos comunitarios para a infancia.
Replanteamento progresivo da oferta de FP: reforzo da oferta pública e planeamento territorializado.
Revisaremos a oferta de Formación Profesional baixo criterios de reforzo dunha oferta pública e de calidade acorde coas necesidades do país e planificada territorialmente.

Con ese fin, contaremos coa participación dos actores sociais e do tecido empresarial para servir de axente de desenvolvemento. Priorizarase a oferta pública nos ciclos con máis demanda da FP, evitando que a maioría da oferta nalgúns deles se sitúe exclusivamente nas cidades. Promoveranse actuacións que favorezan opcións máis equilibradas no xénero, favorecendo que as alumnas cursen opcións tradicionalmente masculinas (como mecánica) e viceversa.

Pulo a igualdade de oportunidades na formación postobrigatoria.

Dende En Marea queremos garantir a igualdade de escolla formativa postobrigatoria para todo o alumnado. Con este obxectivo, ampliaremos de forma progresiva a oferta educativa e desenvolveremos unha oferta de bolsas que garantan ao alumnado non
urbano as mesmas oportunidades para acceder ás diversas modalidades de BAC ou ciclos formativos de FP.

Articulación dunha estratexia institucional en rede para unha mellor coordinación dos centros educativos na súa contorna sociocultural.

Promoveranse accións coordinadas entre os centros educativos e os servizos sociais dos concellos para combater a vulnerabilidade social relacionada coa inmigración, a clase social, a diversidade funcional ou a orientación sexual. Elaboraremos un Plan Experimental que contemple a incorporación de novos perfís profesionais aos centros educativos, do obxectivo de reforzar os plans de convivencia, mellorar a atención ás diversidades e a coordinación cos axentes educativos da contorna.

Compromiso coa prevención do fracaso e o abandono escolar.

Elaboración e desenvolvemento dunha Estratexia de Prevención do Fracaso e o Abandono Escolar desde etapas temperás garantindo os cadros de persoal necesarios para posibilitar desdobres, apoios, agrupamentos flexibles e outras medidas inclusivas que aseguren unha atención individualizada. Potenciaremos as vías de colaboración cos concellos, as universidades e con organizacións do terceiro sector.

Todos os servizos para todas as persoas

Aposta por unha educación de calidade para as persoas adultas.
O goberno galego reforzará de xeito progresivo a rede de centros de Educación de Persoas Adultas (E.P.A) para atender á demanda en todos os niveis e modalidades (presencial, semipresencial e a distancia). Promoveranse accións formativas de carácter interxeracional a través de proxectos concretos que fomenten o traballo en rede cos concellos, as universidades e outros actores sociais.

Estratexia transversal para que a atención ás diversidades atenda os parámetros dunha escola inclusiva.
Desenvolveremos de forma efectiva unha normativa en materia de atención ás diversidades, acompañadas dunha formación docente de calidade e da atención especifica de profesionais cualificados. Favoreceremos os desdobres de aulas e a presenza de profesorado de apoio na aula ordinaria. Desde En Marea revisaremos a regulación das ratio escolares nas diversas etapas do sistema educativo, flexibilizando o tamaño dos grupos segundo necesidades. Deseñaremos unha serie de protocolos e medidas de atención ás diversidades en situacións particulares como a atención hospitalaria e domiciliaria, así como o seguimento da súa aplicación.

Compromiso coa convivencia en igualdade e a coeducación no ámbito da formación docente, as propostas curriculares e os recursos educativos.

O noso obxectivo pasa polo desenvolvemento dunha coeducación transversal, presente en todas as materias e etapas, que recoñeza as contribucións das mulleres ás ciencias, á historia e ás artes. Prestaremos especial atención á formación en igualdade e contra as violencias machistas nos plans de formación do profesorado. Reforzaremos a perspectiva de xénero nos plans de convivencia dos centros e noutras iniciativas curriculares. Para atender a diversidade afectivo-sexual garantiremos que en todos os centros exista profesorado con formación suficiente. Traballaremos co colectivo LGTBIQ+ establecendo vías de acompañamento e proporcionando recursos.

Estudo, e, no seu caso, revisión dos tempos escolares e dos calendarios académicos.

Promoverase un proceso de estudo e, no seu caso, revisión dos tempos escolares e dos calendarios académicos baixo criterios respectuosos coas necesidades do alumnado e coa conciliación familiar. Evitarase que as actividades externas de reforzo educativo supoñan unha sobrecarga para o alumnado e acentúen as desigualdades.
Aposta decidida pola formación do profesorado e o desenvolvemento profesional.
A formación e o acceso á función docente son obxecto dun debate social que reclama o seu estudo e revisión consonte os novos retos educativos. Estableceranse medidas a prol da estabilidade laboral que faciliten o compromiso do profesorado con iniciativas asociadas a unha maior calidade educativa. Fixaranse mecanismos de coordinación entre a formación inicial e a permanente, na procura dun traballo en rede sobre a formación e a investigación educativas entre as institucións formadoras e a administración. Reduciranse progresivamente as circunstancias docentes relacionadas coas ‘materias afíns’.

Promoción da innovación educativa e o traballo transversal e colaborativo nos centros educativos .

Favorecerase a participación dos centros en proxectos de innovación educativa nunha perspectiva de protagonismo do alumnado na súa aprendizaxe e de inserción no contorno. Reforzarase e coordinarase a oferta de programas de innovación educativa, actualmente asociados ao Programa Proxecta, mellorando as posibilidades de traballo en rede. Incentivarase a incorporación progresiva dos centros educativos ao Plan de mellora de bibliotecas escolares activando medidas de apoio que garantan de maneira estable o labor da biblioteca como espazo transversal e impulsor de proxectos compartidos de aprendizaxe. Apoiaremos de forma decidida a incorporación das accións de aprendizaxe-servizo promovidas desde as universidades en relación co ámbito educativo. Reforzarase e coordinarase a oferta de programas de innovación educativa incentivando as posibilidades de traballo en rede.

Revisión dos marcos curriculares de referencia para as diferentes etapas educativas baixo perspectivas innovadoras.
Revisaremos os actuais decretos curriculares mediante procedementos de reflexión e debate, acompañados de suficiente soporte técnico e institucional buscando un proxecto cultural propio definido, compartido e adaptado ás necesidades persoais e sociais reais. Recuperarase un horario lectivo suficiente para materias como Música, Educación Plástica e Visual, Filosofía e Educación para a Cidadanía, que afectan a formación integral do alumnado, e que foron desprazadas pola LOMCE, contradicindo as recomendacións da UNESCO sobre a formación do alumnado en calquera parte do mundo.

Aposta por unha nova orientación no deseño, selección e utilización dos materiais educativos.
Facilitaremos o traballo docente na elaboración e selección de recursos educativos ofrecendo tempos, espazos e formación para a elaboración ou adaptación de materiais impresos e dixitais. Impulsaremos ferramentas de creación e adaptación libres, cooperativas, motivadoras, facilmente adaptables e deseñadas respectando os parámetros de accesibilidade web. Estudaremos a posibilidade de que os centros poidan xestionar directamente a adquisición e elaboración de materias curriculares adaptados ao seu proxecto educativo e estableceremos un marco de colaboración co sector editorial que sente as bases para a edición de libros de texto e outros materiais didácticos acordes coas necesidades do sistema educativo.

Promoción e reforzo de competencias asociadas a alfabetización dixital e a educomunicación.

As esixencias da chamada «sociedade da información» reclaman unha formación que capacite para buscar, analizar e interpretar a información e transformala en coñecemento. O mundo do ensino precisa dun apoio decidido de alcance transversal para estar a altura deste desafío. Propomos deseñar un plan de educomunicación para a súa implementación curricular nos distintos niveis e etapas educativas, Educación de Persoas Adultas e FP. Crearemos un banco de recursos online de boas prácticas educomunicativas e incentivaremos a investigación en materia de evaluación das competencias mediáticas da cidadanía. Reforzaranse as accións iniciadas no marco das bibliotecas escolares, e o traballo en rede con actores sociais e institucionais.

Lei Galega de Educación: como resultado do desenvolvemento das competencias propias e dunha acción política tendente á concertación social.

As medidas propostas teñen como fío condutor a promoción dunha acción política sustentada na comunicación, na transparencia e na interlocución co conxunto de actores da comunidade educativa e da sociedade, coa finalidade de avanzar nun proxecto educativo compartido, estable e á altura das posibilidades que ofrece o marco estatutario. Buscamos un modelo que se adapte ás necesidades socioculturais de Galicia, que sexa capaz de mobilizar a capacidade creadora da cidadanía galega e que cristalice nunha Lei Galega de Educación.

Modificaremos o Decreto polo que se regulan os comedores escolares. Fomentaremos os comedores escolares como elemento de socialización e conciliación nos centros docentes públicos non universitarios dependentes da consellería de Educación. Introduciranse criterios de proximidade no subministro dos produtos alimenticios e de calidade ecolóxica.

Revisión dos marcos curriculares de referencia para as diferentes etapas educativas baixo perspectivas innovadoras.
Revisaremos os actuais decretos curriculares mediante procedementos de reflexión e debate, acompañados de suficiente soporte técnico e institucional buscando un proxecto cultural propio definido, compartido e adaptado ás necesidades persoais e sociais reais. Recuperarase un horario lectivo suficiente para materias como Música, Educación Plástica e Visual, Educación Física, Filosofía e Educación para a Cidadanía, que afectan a formación integral do alumnado, e que foron desprazadas pola LOMCE, contradecindo as recomendacións da UNESCO sobre a formación do alumnado en calquera parte do mundo..

A Universidade galega

Desde o goberno galego pularemos pola derrogación dos decretos aprobados polo goberno de Mariano Rajoy [decreto-lei de medidas urxentes de 2012, decreto 3 + 2, decreto de acreditación de centros] e pola elaboración dun novo ordenamento que garanta un sistema universitario realmente público.

A cooperación como eixo vertebrador do Sistema Universitario Galego (SUG) Afondaremos nos mecanismos de coordinación para que a oferta académica e a actividade investigadora sexan coordinadas e conxuntas, e os recursos compartidos.
Redefiniremos o papel do Consello Galego de Universidades, incrementando a presenza institucional das universidades.

Dende o goberno galego implicarémonos no Consorcio Interuniversitario para impulsar a xestión conxunta e eficiente dos recursos, co establecemento de programas que reforcen a cooperación interuniversitaria no ámbito da investigación, e co apoio efectivo aos grupos de investigación interuniversitarios e aos grupos mixtos (de universidades, hospitais e/ou outros centros públicos de investigación). Non aprobaremos a oferta de titulacións por parte de institucións privadas que se solapen ou dupliquen as existentes no Sistema Universitario Galego.

Mellora progresiva do financiamento público do SUG para colocalo na media da nosa contorna estatal e europea Incrementaremos anualmente os recursos públicos destinados ao SUG, actualmente por debaixo da media estatal e europea. O aumento farase de xeito equivalente ao crecemento anual dos ingresos non financeiros do orzamento da comunidade autónoma, aos que se lle sumarán dous puntos porcentuais durante o período 2016-2020. O incremento mínimo anual será do 5% durante cada un dos catros anos. Isto suporía un incremento superior ao 21% no cuadrienio 2016-2020. Elaboraremos un regulamento específico que desenvolva o procedemento de determinación dos indicadores e de formulación do PFSUG, aumentando a transparencia e obxectividade do financiamento universitario, así como a rendición de contas á sociedade.
Estudaremos medidas fiscais que incentiven as achegas e investimentos privados ás Universidades para fins docentes e de investigación.

Garantía de acceso universal aos estudos superiores: taxas e política de bolsas

Fomentaremos unha política de bolsas que apoie o estudantado con menos recursos e que reteña e atraia talento ao SUG fundamentalmente no nivel de posgrao. Conxelaremos os prezos públicos da matrícula complementada con liñas específicas de axudas para familias con baixos ingresos e co reforzamento das bolsas no nivel de grao, que se concederán segundo criterios de renda e distancia do lugar de residencia. Financiaremos dun xeito adecuado os títulos de mestrado, coa posibilidade de establecer un programa de bolsas específico.

Persoal: promoción, estabilización e renovación xeracional

Por tratarse dunha cuestión de competencia estatal, plasmada na LOU e na taxa básica de reposición de efectivos, pularase por acadar unha modificación da LOU mediante a que se integre o corpo de profesorado contratado doutor nun corpo único de funcionariado docente, de xeito que se poida superar o bloqueo causado polas recentes reformas legais e o mantemento do sistema de acreditación. Promoveremos dun programa para a contratación de persoal docente e investigador, consensuado e cofinanciado coas universidades, de cara á renovación paulatina do cadro actual.

Este programa contemplará a estabilización progresiva do profesorado interino que se encontra en situación alegal.

Unha universidade comprometida co impulso da lingua galega

Cumprimento das medidas financeiras previstas no PFSUG para a creación dos itinerarios lingüísticos en galego.

Unha oferta plural e diversificada de titulacións, acorde co carácter público do SUG O goberno galego optará por criterios cualitativos, e non exclusivamente cuantitativos, para garantir unha oferta plural e diversificada de titulacións:

potenciaremos a especificidade dos programas formativos, existencia de accións de internacionalización, oferta suficiente nos distintos ámbitos de coñecemento etc.

Reforzaremos a oferta de posgrao garantindo a impartición de programas de mestrado que permitan a continuación de estudos para cada unha das titulacións de grao.

Iniciaremos un proceso de adscrición das Ensinanzas Artísticas Superiores ao SUG, que suporía o desenvolvemento de dereitos e unha maior cobertura de servizos para o alumnado, evitando a crecente privatización das ensinanzas artísticas.

Da mesma forma poremos en marcha o proceso para a integración plena no SUG das titulacións sanitarias impartidas nos centros do SERGAS.

Estudantado: compromiso coa inserción laboral das persoas tituladas nas nosas universidades

Poremos en marcha programas autonómicos de acceso ao primeiro emprego desde organismos xa existentes ou a través da creación dunha axencia específica para este fin, que contribúan a paliar o exilio económico das mozas e dos mozos cun maior nivel de formación académica.

Estudos de xénero e feminismo

Recuperaremos a importancia dos estudos de xénero e feminismos así como a súa coordinación interuniversitaria no marco da ampliación da política de ordenación universitaria galega. Crearemos un programa de doutorado feminista interuniversitario e multidisciplinar, coordinado polas tres universidades públicas galegas.

BNG

Orixe: http://www.bng.gal/media/bnggaliza/files/2016/09/12/programa_electoral_galegas_2016.pdf

logo-bngUn estatuto galego da función pública docente que dea resposta ás demandas e melloras laborais e profesionais do profesorado

Outras propostas:

Dotar todos os centros públicos do profesorado necesario para facer real e efectivo o dereito universal e gratuíto a unha educación pública e de calidade.

Reducir as ratios actuais de alumnado por aula en todos os niveis educativos. Co obxectivo dun máximo de 15 alumnos por aula en educación infantil, 20 na educación primaria, educación secundaria obrigatoria, formación profesional e escolas oficiais de idiomas e de 25 alumnos/as por aula ano bacharelato. Estas ratios veranse reducidas naqueles grupos que escolaricen alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e o alumnado repetidor terase en conta para a conformación dos grupos.

Restituír a gratuidade dos libros de texto a través dun programa de préstamo. Garantir a gratuidade dos libros de texto e do material escolar ao alumnado de educación infantil e o ensino obrigatorio.

Garantir a igualdade de oportunidades e a equidade educativa para todo o alumnado de necesidades especificas de apoio educativo para o que cal é necesario facilitar os recursos suficiente, evitando así todo tipo de discriminación e procurando un modelo educativo máis social e igualitario.

Garantir á atención á diversidade, -contemplándoa- en todas as etapas e niveis educativos, potenciando a titoría, o reforzo e o apoio educativo e estendendo os departamentos de orientación a todos os centros, Facilitarse os desdobramentos nas materias que sexa necesario e a redución das ratios por aula. Porase en marcha un plan de actuación preferente destinado a prever, combater e reducir o fracaso escolar e o abandono na escolarización temperá, cos recursos e profesorado suficientes.

Asumir maior compromiso na escolarización do alumnado con necesidades educativas especiais

. Cómpre dotar todos os centros que escolaricen alumnado de educación especial dos docentes e persoal específico necesario e a redución da súa ratio para facer efectiva e real a integración escolar e a igualdade de oportunidades.

Elaborar un plano integrado para a escolarización no rural, co obxecto de paralizar o seu total desmantelamento, garantindo os mesmos servizos complementarios e medios que os dos outros centros.

Restabelecemento do modelo educativo das galescolas.

Oferta suficiente de prazas públicas para o primeiro ciclo de Educación Infantil que satisfaga a demanda existente.

Integrar toda a etapa de educación infantil (0 a 6 anos) no ámbito da consellaría competente en materia de educación.

—Promover unha nova planificación da formación profesional que suprima os concertos educativos co ensino privado. Ampliar, diversificar e asegurar unha oferta suficiente na rede pública para satisfacer a demanda existente e atender as necesidades do tecido industrial e dos sectores estratéxicos da nosa economía, contribuíndo así a fomentar e a desenvolver as nosas
potencialidades económicas.
— Ampliar e estender a rede das escolas oficiais de idiomas, mediante a creación de novos centros e/ou da ampliación dos existentes, fomentando dun modo especial o estudo da lingua
portuguesa.
—Promover unha reordenación do ensino artístico, integrando as diferentes especialidades a través dunha organización única e orientada cara á realidade galega. Integrar plenamente o ensino artístico superior no Sistema Universitario Galego.
—Arbitrar os mecanismos necesarios para que as ensinanzas artísticas superiores poidan adscribirse e integrarse na universidade, a fin de que o alumnado obteña a titulación de grao.

Implementar mecanismos eficaces para a incorporación do alumnado egresado nas redes de creación e difusión cultural do país, favorecendo a produción e consumo de cultura galega.

—Elaborar unha rede de educación permanente de persoas adultas que inclúa centros específicos nas áreas de maior poboación. Impulsar a posta en marcha de programas de formación da poboación galega para coñecermos a nosa historia, cultura, xeografía, sociedade e natureza.
—Promover o estudo da lingua portuguesa nos centros de ensino

. A súa oferta será obrigatoria en todos os centros de ensino.

—Elaborar un modelo de inmersión lingüística co obxecto de conseguir a plena normalización lingüística e un ensino totalmente en galego. Derrogar o Decreto 79/2010 para o plurilingüísmo no ensino non universitario de Galiza
—Galeguizar os currículos escolares, inseríndoos na nosa realidade nacional, con contidos propios, en que Galiza sexa materia de estudo en toda a súa dimensión histórica, cultural, social e económica, etc…
—Estabelecer plans de formación para o conxunto do profesorado co fin de alcanzar a plena normalización lingüística. Constarán, como mínimo, de formación específica en cada materia do currículo e deberán ser instrumento de capacitación do profesorado para dar aulas en galego e de dinamización do uso da lingua galega como lingua de docencia.
—Fixar que para o acceso á función pública docente, o profesorado deberá ter competencia en lingua galega e estará obrigado a realizar, como mínimo, unha das probas en lingua galega.
—Promover axudas para a creación e publicación de material didáctico en galego
—Convocar ofertas públicas amplas de emprego no ensino para dar resposta ás necesidades dos centros, mellorar a calidade do ensino, rematar coa impartición de afíns e a inestabilidade a precariedade laboral do profesorado do profesorado interino.

Suprimir as taxas de reposición.

A administración educativa ofertará, como mínimo, todas as vacantes producidas e creará as necesarias para unha atención educativa de calidade.

—Modificar a actual estrutura e modelo de formación do profesorado.

Garantirase o dereito á formación continua de todo o profesorado. Elaboraranse plans anuais de formación descentralizada e gratuíta. Abranxerán todas as áreas do currículo. Procurarán a renovación e innovación educativa e unha mellor formación didáctica e pedagóxica e promoverán a normalización e galeguización do ensino

—Incorporar a figura do/a educador(a) social aos centros educativos e aos equipos de orientación.
—Dotar todos os centros de persoal administrativo e de coidadores/as, intérpretes de signos, xestión bibliotecaria e doutros perfís profesionais nos centros onde sexa necesario.
—Promover a modificación da lexislación do estado para garantir a xestión democrática dos centros, incluídos os centros Integrados de Formación Profesional mediante a elección democrática e directa das direccións polo Consello Escolar. Promoverase o traballo en equipo e a decisións colexiadas nos órganos de goberno. Impulsarase a participación dos pais e nais nos órganos constituídos para propiciar o interese pola marcha do sistema educativo.
—Estabelecer unha política de bolsas e axudas ao estudo en todos os niveis do ensino, nomeadamente, nas etapas postobrigatorias e na universidade para asegurar a continuidade nos estudos de calquera estudante, fixando como criterios determinantes a situación económica e o afastamento do lugar de residencia respecto da localidade de estudo.
—Facilitar os servizos complementares gratuítos (comedor e transporte escolar) no ensino público, asumindo, paulatinamente, a xestión pública e directa desde a administración galega.
—Elaboración dunha nova normativa sobre os comedores escolares.

O alumnado escolarizado no ensino público de Galiza terá dereito a facer uso do servizo de comedor escolar. O servizo de
comedor estará atendido por persoal específico non docente, dependente da administración e coa cualificación correspondente.

O alumnado que teña que facer uso do transporte escolar para a súa escolarización terá acceso gratuíto ao comedor escolar. Fixaranse uns prezos módicos para o resto do alumnado, co obxectivo de conseguir o acceso gratuíto para todo o alumnado do ensino básico e infantil.

—Promover a elaboración dunha lei do transporte escolar de Galiza para garantir o dereito ao transporte escolar en todos os niveis educativos, nomeadamente nas zonas rurais que non contan con transporte público regular. A organización e a regulación dos itinerarios ou itinerarios multicentros non poden condicionar o horario e a xornada dos centros. A Consellaría de Educación dotará persoal para custodiar o alumnado nas esperas, desde a chegada do transporte escolar até o inicio das aulas e desde a finalización até a saída do transporte.
—Facilitar unha oferta ampla a todos os centros públicos de actividades extraescolares gratuítas que serán impartidas por persoal específico e cualificado. A administración garantirá o transporte público ao alumnado para asistir a estas actividades. Así mesmo facilitarase o programa madrugadores onde sexa demandado.
—Promover unha educación non sexista e coeducativa.

Todo o material curricular estará fundamentado no principio de igualdade entre mulleres e homes. Actuar preventivamente en contra da educación machista e a violencia de xénero. Eliminar e rexeitar os comportamentos e contidos sexistas e estereotipos que supoñan discriminación entre mulleres e homes con especial consideración no que atinxe aos libros de texto e materiais educativos.

Promoción da presenza equilibrada de mulleres e homes nos órganos de control e de goberno dos centros docentes.
Estabelecemento de medidas educativas destinadas ao recoñecemento e ensinanza do papel das mulleres na Historia, no Pensamento, na Ciencia e, en xeral, na sociedade.

—Formación transversal do persoal educativo para o respecto á diversidade afectiva sexual; protocolos contra o acoso lgtbifóbico; inclusión da diversidade de sexualidade e de xénero nos programas docentes.
—Dotar todos os centros de servizo de orientación escolar para facer fronte á educación con todas as garantías necesarias do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

Proponse reforzar a orientación a nivel de aula, centro e comarca, fixando unha rede de orientación en todos os centros; promovendo a coordinación dos servizos de orientación e ampliando e comarcalizando dos actuais equipos específicos, como mínimo ás sete cidades galegas .
—Pór en marcha o plano de convivencia escolar cos medios necesarios e axeitados para actuar preventivamente e unha vez detectados os problemas e a súa tipoloxía, emprender as medidas correctivas adecuadas. Isto implica facilitar a conciliación da vida laboral coa familiar durante a escolaridade obrigatoria, xa que moitas veces a problemática responde máis a problemas sociais que propiamente educativos. Promoverase o tratamento transversal da convivencia escolar e a implicación dos órganos de participación do centro, sendo imprescindíbel a dotación dos medios necesarios e a implicación de todos os sectores implicados.
—Potenciar as bibliotecas escolares co fin de mellorar a súa xestión, instalacións, materiais e dotación. Iniciar a dotación do docente bibliotecario nos centros co maior número de alumnado.

Garantir no resto dos centros que o profesorado que participe ou asuma a responsabilidade deste servizo goce da suficiente redución horaria. As bibliotecas escolares contarán cun fondo documental adecuado e actualizado, instalacións e equipamentos apropiados. Así mesmo, permanentemente, dotaranse economicamente as bibliotecas escolares para a súa actualización.

Dotaranse todos os centros de material didáctico audiovisual, informático, documental e bibliográfico, aplicado ás diferentes áreas.

—Todos os centros terán unha dotación suficiente tanto en equipos informáticos como en espazos

. Os centros de certa complexidade contarán con persoal técnico e cualificado en TIC.

Garantirase o apoio e mantemento das TIC no resto dos centros. Estabelecerase un plano de formación dirixido a todo o profesorado para a formación no uso das TICs.

—Promover un novo calendario escolar que non estea marcado polas festividade relixiosas, conformado con intervalos lectivos compensados e cos respectivos descansos non lectivos, evitando o desequilibrio en días lectivos dos actuais trimestres. Restabelecerase a xornada matinal reducida de catro horas durante os meses de xuño e setembro nos centros que imparten
ensinanzas de infantil e/ou de primaria. Institucionalización no calendario escolar o día 24 de febreiro como día de Rosalía.
— Supresión do actual modelo de centros plurilingües porque van en detrimento do ensino en galego, comportan discriminación do alumnado e incrementan a desigualdade de oportunidades.

A mellora do aprendizaxe dos idiomas estranxeiro ten que abranxer todo o alumnado, fundamentarse na redución do alumnado por aula (desdobramentos) e en ter os medios necesarios e o profesorado especialista suficiente.

Un sistema universitario público, galego e de calidade:

Após 25 anos de existencia dun sistema universitario galego formado por tres universidades públicas (UDC, USC e UVIGO), queda claro que só a cooperación, a colaboración e a coordinación entre as tres foron quen de o facer avanzar na función que debe cumprir para o progreso da nosa sociedade e de Galiza. Alén do máis evidenciouse que o localismo e a competitividade como criterios de actuación na política universitaria o único que fan é agravar os problemas estruturais que aquí padecemos.

A formación de profesionais e investigadores que permitan o desenvolvemento económico, social e cultural da nosa terra igualmente deben estar no epicentro das políticas que son necesarias para acabarmos coa situación de dependencia en que estamos sometidos pola forza. A estafa da actual crise económica do capital, que ten servido para limitar a autonomía universitaria e segar boa parte daquelas principais intervencións que permitían o fluxo da mobilidade social ascendente, acentúan a nosa problemática e impiden a consecución dos fins e cometidos propios das universidades galegas, razón pola que a nosa aposta polo sistema universitario é un compromiso e unha obriga da súa defensa e da súa promoción como sistema necesariamente público, galego e de calidade.

Universidade pública:

—Financiamento con fondos públicos suficientes e adecuados para evitar a dependencia universitaria de fondos privados que condicionan e hipotecan os seus verdadeiros cometidos, razón pola que seguimos apostando por un plano de financiamento universitario que teña como referencia o 1,5% do PIB, algo que garante o dereito de acceso ao ensino universitario,
recursos docentes e de investigación indispensábeis, persoal docente e investigador e persoal de administración e servizos necesarios.
—Impedir a suba de taxas e prezos públicos universitarios e iniciar a súa redución progresiva para rematar co seu custo actual, especialmente en todo o que ter a ver co prezo dos estudos de grao, mestrado e doutoramento.
—Política real e efectiva de bolsas ao estudo que permita e garanta o dereito á educación no ensino superior, modificando ademais os requisitos, incluídos os académicos, para a obtención de axudas ao estudos, de modo que non impidan ao estudantado con menor poder adquisitivo acceder á universidade.
—Promover e defender a reforma da normativa estatal sobre universidades (principalmente LOU, entre outras) que asegure o futuro do modelo de universidade pública, garanta a súa autonomía e elimine os enfoques privatizadores e centralistas.
—Promover e defender a derrogación das normas de racionalización do gasto público no ámbito educativo universitario, que encarecen as taxas universitarias, que reducen os cadros de persoal docente e investigador e persoal de administración e servizos e que incrementan os rateos.

Universidade galega:

—Transferencia a Galiza dos medios materiais e competencias da UNED, da Universidade Internacional Menéndez Pelayo e das Institucións dependentes do Centro de Investigacións Científicas.
—Transferencia a Galiza da competencia de xestión e concesión de bolsas e axudas ao estudo, incluídas as de mobilidade, do Goberno español.
—Apoio e promoción de titulacións interuniversitarias de grao, mestrado e doutoramento, sinaladamente aquelas que sirvan para o desenvolvemento económico, social e cultural de Galiza.
—Apoiar e promover liñas de investigación centradas nas necesidades específicas de Galiza e permitan o artellamento e posterior desenvolvemento económico, social e cultual de Galiza, aproveitando para tales efectos a riqueza e variedade dos campus das nosas tres universidades, que, como berce de innovación, poden desenvolver proxectos académicos e investigadores de referencia internacional.
—Creación e consolidación de grupos interuniversitarios de investigación galegos.
—Pular pola normalización do uso e a promoción da lingua galega en todos os ámbitos universitarios, coa inclusión de medidas que garantan o seu coñecemento no acceso aos postos docentes e para impartir as aulas en galego.
—Incentivar e apoiar o estabelecemento de vínculos académicos e de investigación internacionais coas universidades do ámbito lusófono.

Universidade de calidade e innovadora:

—Derrogación da normativa pola que se modifican os plans de estudos do ensino universitario, que pasa a ser de 3 anos no grao e de 2 anos no mestrado, por degradar as titulacións e as cualificacións universitarias, promover as universidades privadas e expulsar as clases máis humildes da universidade.
—Fomentar a dinamización e o crecemento do persoal dedicado á investigación, rematando coa temporalidade dos contratos nos proxectos de investigación no marco do fomento da investigación, favorecendo a libre difusión do coñecemento no canto da súa mercantilización, apoiando programas de doutoramento de calidade en todos os eidos de coñecemento e
recuperando as convocatorias para o inicio e consolidación da carreira investigadora.
—Apoio e promoción de programas de doutoramento industriais.
—Revisión do proceso de adaptación ao Espazo Europeo de Educación Superior, xa desbotado nalgunhas universidades europeas polos seus efectos negativos sobre a educación superior e os fins esencias da Universidade.
—Incrementar o número de prazas nas titulacións universitarias, adecuando a oferta á súa demanda real para evitarmos a existencia de titulacións elitistas e excluíntes que provocan a emigración académica do estudantado, con todos os custos económicos que isto supón, cando non impiden o acceso ao ensino superior como dereito básico.
—Modificación do actual calendario académico e superación das probas de acceso á universidade polas trabas que estas implican para o exercicio do dereito ao ensino superior.
—Modificación da normativa galega relativa aos consellos sociais, especialmente no que ten a ver coa súa composición, que non é representativa da sociedade en que se insire o noso sistema universitario galego, alén de demandar a reforma da lexislación española sobre tales órganos e as súas funcións.
—Apoio e promoción de planos específicos de consolidación dos cadros de persoal docente e investigación e do persoal de administración e servizos das tres universidades.
—Apoio con medios materiais e humanos ás tres universidades galegas para a captación de recursos económicos públicos en convocatorias de institucións públicas estatais e internacionais, promovendo ademais a presenza en Bruxelas de representación que dea apoio ás nosas universidades.
—Garantir a existencia de infraestrutura e de equipamentos mínimos necesarios para que o sistema universitario galego funcione con normalidade, especialmente naqueles campus que máis o necesitan.
—Garantir a comunicación e o acceso a todos os campus galegos, apostando pola mobilidade en todos os medios de transporte e en clave de rendibilidade social, con especial atención ao papel que pode xogar o tren de proximidade.
—Programa específicos de bolsas de mobilidade para garantir a formación e a actualización de coñecementos do persoal docente e investigador, do persoal de administración e servizos e do estudantado.

C's

Orixe: https://www.ciudadanos-cs.org/nuestro-proyecto

cidadans-logoUn Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de las fuerzas políticas, comunidad educativa y de los colectivos sociales. Un acuerdo para pensar más en nuestros hijos y en las próximas generaciones, que en los intereses de los partidos políticos. Que la educación sea una herramienta eficaz para la igualdad de oportunidades, y no para dividirnos en bandos.

Estableceremos educación verdaderamente gratuita para las familias: sin tasas ni tarifas encubiertas en colegios públicos o concertados. Los costes escolares deben ser transparentes.

Estableceremos libros de texto gratis para las familias a través de un sistema público de libros compartidos. El Pacto Nacional por la Educación ha de reducir drásticamente los cambios de planes de estudio que supone una enorme fuente de confusión y gasto para las familias.

Evitaremos que los libros cambien cada año de forma injustificada para que se puedan volver a utilizar por otros alumnos, como sucede en los mejores países de Europa.

Implantaremos una educación bilingüe y trilingüe de calidad en la escuela pública, que garantice a nuestros jóvenes el dominio de idiomas. En todas las escuelas públicas se educará a los jóvenes en dos idiomas, y en tres o más lenguas en aquellas comunidades autónomas donde existan dos o más lenguas cooficiales. Todos nuestros jóvenes aprenderán inglés en la escuela pública, independientemente de los recursos económicos de sus familias.

Garantizaremos el acceso universal a la educación de 0 a 3 años. Para cubrir la demanda aumentaremos las plazas públicas y concertadas y ayudaremos a las familias con menos recursos para garantizar su acceso. La educación infantil es fundamental en el desarrollo vital y profesional posterior de la persona y debe garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los ciudadanos.

Promoveremos un modelo de tutores personalizados para el seguimiento y la detección de capacidades y dificultades. Muchos de los problemas académicos más frecuentes, asociados a falta de hábitos básicos, pueden detectarse con rapidez en los primeros meses por profesores de apoyo con tiempo y recursos para hacer un seguimiento de los alumnos en colaboración con los profesores.

Minimizaremos la repetición de curso que es costosa, ineficiente y crea más fracaso escolar y potenciaremos el apoyo a alumnos y profesores. Las repeticiones son uno de los principales causantes del abandono prematuro del sistema educativo.
Debemos cuestionar seriamente por qué somos el país de Europa con más repeticiones, y tratar de dar el apoyo necesario a los alumnos y profesores para que gran parte de esas repeticiones no se produzcan.

Introduciremos currículos más flexibles para adaptarse a las necesidades de los alumnos. Se debe promover que las escuelas, desde una oferta básica común, eduquen a niños diferentes en situaciones de enseñanza distintas, para que todos aprendan de la mejor manera posible en un contexto de integración e inclusión.

Estableceremos itinerarios educativos de calidad y “pasarelas”. Siempre deben existir, con independencia del nivel actual del estudiante, vías para permanecer escolarizado, al menos hasta que se adquiera un título de enseñanza secundaria post- obligatoria. Se debe garantizar la existencia de “pasarelas” más allá de ese nivel que den continuidad a los niveles de formación profesional básicos.

Mejoraremos la Formación Profesional aumentando los recursos destinados a los Ciclos de Grado Medio e impulsaremos una verdadera FP dual que combine formación y trabajo en la empresa. La inversión formación profesional en España ha estado por debajo de la de los demás países europeos, lo que ha limitado nuestra oferta y especialización. Una FP de calidad que permita a nuestros jóvenes adaptarse a los cambios técnicos y las nuevas necesidades laborales.

Crearemos más plazas para profesores de apoyo dentro del aula. Implantaremos un modelo normalizado y generalizado de profesores de refuerzo que apoyen cotidianamente en la clase para atender a la diversidad de los alumnos previniendo dificultades en el aprendizaje. Estos profesores de refuerzo complementarán al titular con tareas y contenido específico y tutorías personalizadas.
Reivindicaremos la profesión de nuestros profesores con un “MIR docente” porque ellos deben ser protagonistas del cambio de nuestro sistema educativo. Hay que mejorar su formación y fijar sistemas adecuados de evaluación con criterios de mérito y capacidad. Se introducirá una etapa inicial de formación del profesorado con un fuerte componente práctico. Se dará a los centros mayor capacidad para seleccionar y conservar a los mejores profesionales. Se avanzará hacia la progresiva habilitación del profesorado en inglés.

Estableceremos un sistema de evaluación periódica y transparente de los docentes, para premiar y favorecer la carrera de los mejores profesionales educativos. Se reforzará el cuerpo de inspectores de educación del Estado para permitirles ejercer una verdadera labor de evaluación y control de calidad de la enseñanza.

Crearemos un nuevo Estatuto Docente que vincule la formación, la implicación y la labor en el centro con la promoción profesional y el reconocimiento económico y público de los docentes. Hay que basar las carreras profesionales de los educadores en los resultados para acabar con la desmotivación laboral. Las evaluaciones de resultados tendrán en cuenta las capacidades previas de los alumnos y el valor añadido del profesor, para no premiar simplemente a los profesionales que cuenten con buenos estudiantes.

Dotaremos de más autonomía a los centros públicos y sus directores en contratación y competencias pedagógicas para implicar a los gestores en la reforma del sistema educativo. La administración fijará objetivos y evaluará su cumplimiento, dejando mayor flexibilidad a las escuelas, tanto en la gestión de sus recursos materiales y humanos como en la oferta de itinerarios específicos y la elección del método docente.

Implantaremos más rendición de cuentas de los centros educativos: la autonomía debe ir aparejada a la transparencia para que familias, educadores y administración cuenten con la máxima información a la hora de elegir centro. Dicha información debe proceder no solo de pruebas estandarizadas sobre un amplio conjunto de competencias cognitivas, sino también de competencias no cognitivas y el funcionamiento de los itinerarios.

Desarrollaremos proyectos de innovación para transformar el colegio y el instituto en centros de actividad social y cultural, que impliquen a las familias en los proyectos educativos. La acción coordinada de las familias y los profesores es imprescindible en la tarea educativa. Para ello se fijará la apertura regular del centro en franjas horarias adecuadas que faciliten esa participación.

Incentivaremos el desarrollo y evaluación de programas experimentales para incorporar prácticas innovadoras que nos preparen para el futuro. Extenderemos las experiencias exitosas en materia de innovación educativa a todo el sistema educativo, para facilitar la adaptación al cambio tecnológico y adoptar nuevos conocimientos y habilidades adaptados a los retos que presentan el mercado laboral y la sociedad en una economía globalizada.

Sustituiremos el aprendizaje exclusivamente memorístico de conocimientos por el aprendizaje por competencias, que aplica el conocimiento a la vida real combinándolo con destrezas, habilidades y valores. Incorporaremos el aprendizaje de habilidades no cognitivas en los currículos. Se fomentará el espíritu crítico, el trabajo en cooperación y el espíritu emprendedor.

Elaboraremos un plan de lucha contra el acoso escolar, el ciberacoso y el bullying, y potenciaremos la figura de la mediación escolar para la prevención y resolución de conflictos. Se prestará atención al aprendizaje social y emocional, centrado en dotar a los niños y jóvenes de las habilidades sociales y emocionales básicas.

Disminuiremos el importe de las tasas universitarias y estableceremos un sistema de becas con el objetivo de garantizar que ninguna persona quede fuera del sistema universitario por motivos socioeconómicos.

Promoveremos un sistema ambicioso de becas de igualdad y becas de excelencia. Las becas son un instrumento crucial de movilidad, de fomento de equidad, y de incentivos para las universidades. Paralelamente a las becas de excelencia, ofreceremos un sistema de becas por criterios estrictamente económicos para fomentar la igualdad de oportunidades.

Revisión y racionalización de la política de becas. La política de distrito único (y/o internacionales) se centrará en becas-salario (o ayudas complementarias para dedicación exclusiva). El programa de ‘becarios de excelencia’ cubrirá tanto las necesidades del estudiante, como una parte importante del coste que supone para la universidad en la que se matricula.

Un sistema universitario más internacional con más investigadores internacionales, más profesores de fuera y más intercambios de estudiantes. Mejoraremos la fluidez en los intercambios de personal e información dentro del Sistema Universitario y con otros centros de investigación.

Una nueva evaluación externa de la calidad de la investigación de las universidades, que incorpore los mejores rankings internacionales. Se valorarán los sexenios de investigación concedidos, los proyectos de investigación, la financiación externa obtenida, los contratos, las patentes, la innovación, los doctorados de excelencia y similares y la capacidad de atraer estudiantes y profesores en competencia con otras universidades a nivel internacional.

Un nuevo sistema de selección del Personal Docente e Investigador por medio de vías públicas, transparentes y completamente abiertas a extranjeros, basadas en el mérito y la capacidad.

Se implementará un sistema de acreditaciones públicas que otorgue la condición de funcionarios tanto a los españoles como a los ciudadanos de la UE. Se fomentará la contratación directa y permanente por las universidades, y se restringirán los contratos temporales, estableciendo plazas del tipo tenure track con el principio de “promoción o salida”. Se establecerán medidas contra la endogamia universitaria.

Promoveremos una cuota mínima de al menos un 1% del Personal Docente e Investigador permanente internacional (UE o extracomunitarios) en nuestras universidades públicas.

Suprimiremos la exigencia de la acreditación por parte de la ANECA del profesorado de las universidades públicas, salvo para la contratación permanente y sólo si éstas lo deciden. Se mantendrá la ANECA sólo para la validación de títulos, pero simplificando extraordinariamente los controles del programa VERIFICA.

Priorizaremos los méritos de investigación en los procesos de elección del Personal Docente e Investigador. Los procesos de elección del PDI deben valorar el conocimiento y la investigación, excluyendo cursillos vacíos, gestión y todo lo que no implique una mayor competencia del candidato en la materia de que se trate.

Someteremos a evaluación a todo el Personal Docente e Investigador del sistema universitario, público y privado, funcionario y contratado, potenciando los sexenios y no limitándolos a los 6 actuales.

Fijaremos el uso de los sexenios como criterio mínimo de calidad para las autoridades académicas. Si son españoles, los rectores, decanos de Facultad, directores de Escuela y de departamento deberán tener al menos 3, 2, 2 y 2 sexenios ‘activos’, respectivamente (si su carrera es en el extranjero, se considerarán historiales científicos equivalentes).

Mantendremos el objetivo europeo de invertir el 3% del PIB en Educación Superior. Racionalizar la oferta universitaria, promoviendo la especialización de las universidades y evitando las redundancias mejorando el conocimiento de sus costes reales.

Reformaremos el sistema de financiación de las universidades, incluyendo criterios de resultados docentes e investigación. Las universidades se financiarán a través de un programa por objetivos, basados en su especialización y en una evaluación externa y objetivable de sus resultados de investigación y docentes. Adicionalmente recibirán financiación basada en el impacto internacional de su investigación y otras formas de financiación externa. Las universidades no podrán endeudarse.

Sustituiremos los Consejos Sociales y los Consejos de Gobierno de las universidades por un nuevo Consejo de la Universidad. El nuevo Consejo contará con 21-25 miembros y con mayoría absoluta de académicos para garantizar la autonomía universitaria. Un 25% podrá ser nombrado por la Comunidad Autónoma para dar participación a la sociedad civil, pero con medidas que eviten injerencias políticas improcedentes y un estricto régimen de incompatibilidades. El Consejo de la Universidad nombrará al Rector, que responderá ante él.

Más poder ejecutivo para los rectores para nombrar a vicerrectores, decanos y directores de centro y ratificar, como ahora, la elección de los directores de los departamentos. El Rector podrá ser un académico extranjero. En paralelo, se incrementarán los mecanismos de rendición de cuentas.

Claustros mucho más reducidos y eficientes. Reduciremos a 60-70 claustrales para las universidades grandes. Un 80% del claustro será Personal Docente e Investigador, un 10% estudiantes y un 10% de PAS.

Los currículums de todos los cargos y representantes universitarios serán públicos y accesibles a través de las webs universitarias o de sus centros. En el caso de los estudiantes también su expediente académico.

CxG

Orixe: http://www.compromiso.gal/file/cxg_programa-2016-1473430042.pdf

logo_cxgPOLÍTICAS EDUCATIVAS: EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDADE PARA TODAS (sic)

EDUCACIÓN: UN SISTEMA PÚBLICO GALEGO DE ENSINO, INCLUSIVO, IGUALITARIO E INTEGRADOR

O ensino publico, de calidade, inclusivo, en galego e democrático é dos principais activos da nosa sociedade

. O ensino é un mecanismo esencial para manter unha sociedade igualitaria, porque protexe un nivel básico de igualdade de oportunidades. É dicir, garante un dereitodemocrático e asegura que a sociedade vai dispor de cidadáns preparados. Por iso é tan fundamental o ensino público, sendo un dos piares do estado de benestar. Un dos principais obxectivos de CxG como goberno da Xunta está enpriorizar o investimento en educación co obxectivo cuantitativo de equiparalo á media da UE

.A construción nacional de Galicia deberá sustentarse nos valores da convivencia, a educación pola paz, a igualdade de oportunidades, o esforzo e a responsabilidade e no compromiso cobenestar da cidadanía e co equilibrio medioambiental

. E isto ten o seu fundamento, en granmedida, na educación que sexamos capaces de impulsar.

Como galeguistas,o goberno galego de CxG impulsará o galego como lingua vehicular en todos os niveis educativos
e a creación dun modelo educativo galego a partir dos valores compartidos.

O punto de partida necesario é a derogación do Decreto de plurilinguismo aprobado pologoberno do PP no ano 2010. Consideramos que para avanzar no uso normalizado do galegoé preciso poñer a disposición da comunidade educativa materiais curriculares, educativos,bibliográficos, etc., en lingua galega para todos os ciclos formativos e en todas as materias, con maior énfase naquelas que constitúen o ensino obrigatorio e naquelas áreas de coñecemento en que o galego teña unha menor presenza.

Unha das medidas a tomar é a de realizar un plan concreto dirixido ao proceso de adquisición dunhacompetencia comunicativa plena, unindo o proceso de aprendizaxe e o uso da lingua galega. O obxectivo é recuperar o papel do galego como lingua vehicular no ensino e por extensión na sociedade.

É evidente que Galicia ten que acometer unha forte innovación en materia educativa, cunproxecto educativo común de todo o sistema educativo, poñendo o coñecemento acumuladoe os medios humanos, materiais e funcionais ao servizo dun proxecto compartido e adaptado aos reptos do século XXI.

Para CxG a educación e a formación son ferramentas básicas para ofuturo do noso país, necesarias para o desenvolvemento persoal e profesional, para mellorara competitividade e para a cohesión social e a convivencia cidadá.

Fronte a esta necesidade colectiva os recortes nos recursos económicos e humanos no sistemaeducativo público galego durante esta lexislatura son incuestionables, como incuestionable é a quebra do dereito a un ensino de calidade en igualdade para o conxunto da cidadanía.

Dende CxG apostamos por unha sociedade aberta, avanzada e autogobernada, que permitamanter e incrementar as cotas de benestar e ofrecer oportunidades de futuro á nosa mocidadee as xeracións vindeiras

. Nese eido a educación e as políticas educativas deben verse como articuladoras da base dun proxecto do país galego moderno que aspiramos a construír.

Baseándonos nestes principios queremos chegar á participación activa das familias na comunidade educativa a través dos Consellos Escolares

.Un dos principios que deben guiar un sistema educativo de excelencia, e ter ao alumnado como eixo. Para isto, unha das ideas a desenvolver e prestixiar a profesión docente nos seus diferentes niveis e modalidades.

Un dos fundamentos é mellorar o sistema de formación profesional para responder as necesidades dos nosos sectores produtivos

.O modelo educativo debe abranguer o conxunto das etapas incluída a etapa de 0-3 anos, que o PP ven considerando simplemente de carácter asistencial, e o conxunto de modalidadeseducativas formais e non formais. Entendemos que o proceso educativo de ensino-aprendizaxe ten que buscar o desenvolvemento íntegro das persoas e todas as súas capacidades, para que participen na sociedade como individuos libres e cun compromiso colectivo. A educación tenque respectar principios básicos, que a sociedade xa ten asumidos: integración, igualdade,coeducación, atención á diversidade,… Non só debe garantir o principio de “igualdade de oportunidades”, debe ofertar “oportunidades para a igualdade”.

Temos que construír un sistema público galego de ensino, igualitario e integrador. Comoelemento crucial de igualación social,
o noso goberno debe garantir a universalidade no acceso e permanencia no ensino. Isto implica non só o dereito a ser alumno ou alumna nuncentro educativo senón tamén a dispoñibilidade dos recursos educativos imprescindibles para a aprendizaxe.

Un dos piares da nosa acción en políticas educativas é un programa para implantar a gratuidade dos libros e outros materiais educativos, impulsando e regulando o establecemento dun banco de préstamo. Para o seu desenvolvemento faise imprescindible a participación dos centros escolares, comprometéndose a manter a vixencia dos libros como norma xeral durante un período de cinco anos, das ANPAS, axudando na xestión e difusión do banco de libros, e dos concellos. Impulsaremos o uso dos libros de texto non como material exclusivo do ensino-aprendizaxe, senón como un instrumento máis, promovendo o desenvolvemento do ensino por Proxectos Educativos, innovadores e achegados á realidade socio-cultural do noso alumnado, partindo sempre dos seus intereses, actitudes e aptitudes

.Desde o goberno do galeguismo achegaremos a revolución tecnolóxica e dixital ás aulas

.De unha forma decidida implantaremos os recursos educativos dixitais, implicando ao profesorado no seu deseño e promovendo acordos coas editoriais para a edición de todo tipo de recursos dixitais e a súa difusión entre o persoal docente dos centros. Esta proposta,no programa actual “Abalar” ven permitindo a redución do gasto en recursos públicos en materiais educativos. Se ben entendemos que temos que dar maior importancia á dotación e ao mantemento das dotacións informáticas aos centros asignados dentro do programa Abalar

.Incluír na política de axudas á educación e no deseño da política de transporte escolar; non só as etapas obrigatorias; senón tamén aquelas nas que o alumnado se incorpore con menos de18 anos (P.C.P.I., ciclos formativos de grao medio ou bacharelato). A desigual distribución dos centros educativos e da variedade da súa oferta educativa no territorio galego, obriga en moitos casos ao alumnado á desprazarse, tendo as familias que asumir o custe do desprazamento.

Faise necesario implantar un sistema de bolsas de transporte para evitar o abandono dos estudos por causas económicas

.Promover a Atención á Diversidade en todas as ensinanzas dotando de medios, profesionais especializados e formación ao profesorado.
Suprimir aqueles concertos educativos de centros que segreguen aos alumnos por razón de sexo

. Entendemos que tal actuación non ten cabidaen centros sostidos por recurso públicos. Desde o goberno galeguista de CxG suprimiremos aqueles concertos que non cumpran principios elementais de igualdade nas condicións de admisión e de lexislación de escolarización.

Atendendo a criterios de igualdade e de non discriminación desde os homes e mulleres deCxG, comprendemos a necesidade formar eincorporar persoal específico con perspectiva dexénero para atender a diversidade afectivo-sexual nos centros educativos

.Financiar de forma absolutamente prioritaria a rede pública de centros educativos, mantendo o modelo de concertación como fórmula excepcional para aqueles casos nos que non é posible nin viable a escolarización nun centro público. Esta priorización e consecuente eliminación de duplicidades na oferta educativa provocada pola realización de concertos non necesarios ao existir suficientes prazas públicas, permitirá ampliar a dotación orzamentaria para bolsas e axudas aos discentes.

Desenvolveremos un modelo educativo baseado nos valores que dirixen a vida social cara a unha convivencia harmónica: o respecto, a democracia, a solidariedade, a non discriminación, a igualdade,a educación emocional e a non violencia; é unha das premisas básicas do noso modelo educativo para chegar a un novo modelo económico e social. Integrar nos currículos escolares as aprendizaxes para adquirir as habilidades persoais e sociais necesarias para a convivencia, para así estar preparados para facer fronte aos reptos e aos problemas da nosa contorna. Para isto é preciso ir establecendo pontes entre a educación formal e a educación non formal.

Estenderemos programas de educación e información sobre o uso e o consumo de drogas: tabaco, alcohol, cánnabis, cocaína ou psicofármacos e de prevención doutro tipo de adiccións como as ludopatías ou ás novas tecnoloxías

.Deseñaremos e desenvolveremos unPlan galego de Eco-escolas, para a educación en valores de respecto ao medio ambiente, de promoción da dieta saudable e o aforro enerxético, coa implicación do conxunto da comunidade educativa.

Un dos avances en materia de políticas educativas será a creación de Plans de aforro enerxético nos centros educativos
mediante a implantación dun programa de medidas de redución, reutilización e reciclaxe nos centros. Dotaremos un fondo extraordinario para colaborar cos Concellos na co-financiación das obras menores de conservación e mantemento nos centros de Ensino infantil e primaria e tamén naquelas obras que xestionen o cambio de modelo enerxético.

O noso compromiso está nos comedores escolares sustentábeis:

Subvención específica para a inclusión nos menús escolares de alimentos ecolóxicos de produción local

. A Xunta de Galicia exercerá o control nutricional e dietético dos menús escolares en todos os centros. Impulsarase un modelo de restauración escolar baseado nos principios de alimentación saudable e sostible, promovendo o consumo de produtos frescos de orixe local e o consumo de produtos do comercio xusto .A Xunta de Galicia xestionará os comedores escolares dos centros de Educación Primaria e Infantil agás no caso de que a ANPA do centro solicite a súa xestión.

Fomentaremos a creación das” Aulas Matinais”; un servizo de coidado dos nenas e nenas de 8 a 9 da mañá, nos centros sostidos con fondos públicos, para aquelas familias que por cuestións laborais precisen delas e así o acrediten.

O goberno galego de CxG vai lograr que as universidades galegas alcancen niveis de calidade que garantan a sua condición de axentes eficaces ao servizo do progreso, do benestar e da cohesión social, dentro do desenvolvemento dun acordo educativo amplo e estable polo Pais.

DESENVOLVER E PRESTIXIAR A PROFESIÓN DOCENTE NOS SEUS DIFERENTES NIVEIS E MODALIDADES.

No proceso educativo o papel do/a docente é determinante. Calquera goberno que crea no seu sistema educativo debe prestixiar o labor docente. Temos pois que realizar unha política axeitada de dotación de recursos humanos no eido educativo, que permita o desempeño dalabor docente en condicións de tempo, esforzo, dedicación e implicación compatíbeis coas esixencias que a sociedade lle fai ao sistema educativo.Neste axeita dotación de recursos docentes temos que deseñar a formación inicial e a formación continua do profesorado, equipos directivos, titores e demais profesionais do sistema educativo galego tendo en conta as características do noso sistema educativo e
as recomendacións da UE.

Unha das claves reside en revisar o regulamento de materias afíns para o reparto do encargo docente, fixando como fin último garantir a calidade da docencia impartida

.Facilitar a formación das e os profesionais ao redor das novas necesidades educativas para dispoñer de instrumentos de xestión integral dos centros e contar con propostas de proxectos curriculares, lingüísticos e de madurez tecnolóxica adaptados ás contornas diferenciadas.

De especial relevancia é a labor na promoción da nosa lingua que poden e deben facer os centros educativos, especialmente nos ámbitos urbanos onde o galego corre o risco de tornar nunha lingua ultra-minorizada.

Na procura de unha educación pública e de calidade o goberno galego de CxG vai a aumentar a dotación de persoal nos Equipos de Orientación Específicos

. Nestes momento, estes equipos de atención especializada en distintas necesidades educativas: sobredotación, problemas de
conduta, discapacidades sensoriais; carecen do persoal, a tempo completo nun só centro educativo, para desenvolver as súas funcións con garantías.

A atención á diversidade en todas as ensinanzas, é unha prioridade para o noso goberno, para isto dotaremos aos centros de recursos e profesionais de Audición e Linguaxe, de persoal Orientador e de especialistas en Pedagoxía Terapéutica, para cada centro escolar

.Dotar aos centros educativos do persoal auxiliar de servizos, necesarios para a realización das tarefas administrativas, de conserxería e de coidados dos nenas e nenas. Unha axeitada dotación deste persoal auxiliar de coidadores e persoal de apoio que permitiría que os centros
podan atender ás familias en horarios de mañá e tarde, facilitando a implicación das familias na educación levada a cabo nos centros educativos.

Avanzaremos no establecemento dun correctoestatuto ao persoal interino e substituto

.Unha das nosas medidas no artellamento e desenvolvemento dunha política educativa específica para o rural é na base da reformulación dos CRA (colexios rurais agrupados), co apoio de Centros Rurais de Innovación Educativa (CRIE), entendidas como un conxunto de escolas rurais que comparten un proxecto educativo curricular. Débese aproveitar que a escola rural posibilita modelos flexibles de organización, facilita unha relación máis próxima co alumnado, permite a participaciónreal de toda a comunidade educativa, favorece á innovación e establece maior interrelación coasúa contorna. O seu desenvolvemento é chave para a dinamización do medio rural.

MELLORAR O SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA RESPONDER AS NECESIDADES DOS NOSOS SECTORES PRODUTIVOS.

A formación profesional debe ser unha ferramenta clave para o desenvolvemento do pais.
A carencia dun mapa de titulacións e o funcionamento como compartimentos estancos da mesma respecto á Universidade limitan o seu potencial.Imos a impulsar unha Formación Profesional de características propias, como valor básico para a competitividade dos nosos sectores produtivos. Neste sentido desenvolveremos a competencia plena de Galicia na elaboración de planos de estudo e deseños curriculares
na formación profesional, máis próximo ao noso tecido produtivo e aos sectores estratéxicos para o desenvolvemento dun novo modelo económico e social baseado no coñecemento e na creatividade.

Definiremos e desenvolveremos itinerarios prácticos entre o mundo do traballo e a aprendizaxe ao longo da vida tal e como establece a UE

. Elaboraremos a axenda estratéxica para a cualificación da Formación Profesional, a súa excelencia e innovación. Nesta aproximación ao
mundo laboral e empresarial da Formación profesional temos que impulsar a creación de un Módulo de 60 horas de Inglés Técnico

.Na procura dunha maior condutividade e complementariedade entre os diferentes niveis formativos temos que establecer pontes entre a Universidade e a Formación Profesional: intercambio de profesionais, elaboración de programas conxuntos que atendan a realidade de que no caso dos Ciclos Superiores o alumnado comeza a ser coincidente, abundando a sobre-titulación.

LOGRAR QUE AS UNIVERSIDADES GALEGAS ALCANCEN NIVEIS DE CALIDADE QUE GARANTAN A SUA CONDICIÓN DE AXENTES EFICACES AO SERVIZO DO PROGRESO, DO BENESTAR E DA COHESIÓN SOCIAL.

Compromiso por Galicia propón unha política universitaria galega que coloque ás universidades como piar fundamental no novo modelo económico e social para Galicia , inserido na sociedade do coñecemento e a creatividade e dando resposta as necesidades formativas,
científicas e de investigación que Galicia require. Nos apostamos por un Sistema Universitario Galego que teña un papel activo e definidor do País que queremos: atento e impulsor de novos sectores emerxentes, por un Sistema Universitario Galego que conte cos recursos financeiros
suficientes para desenvolver as súas funcións cos parámetros de calidade que a sociedade lle esixe, por un SUG vertebrado e apoiado desde o goberno galego que sexa quen de transformar o coñecemento que crea en riqueza para o país.Un sistema universitario galego vertebrador do Pais a través do achegamento da universidade,dos seus centros de investigación e das súas facultades a vilas e cidades de todo o País, fomentando ao tempo a especialización destes e a capilarización da economia do coñecemento
por toda Galicia.

Elevaremos o recoñecemento do valor estratéxico da educación superior nas sociedades actuais, en termos de civilización, cualificación do capital humano e adecuación ás demandas da innovación tecnolóxica.

O coñecemento científico e a investigación, en calquera das súas formas, básica ou aplicada, xeran tecnoloxía e transfórmanse en PIB e nunha sociedade mais rica e con maior benestar. A iso aspiramos para Galicia

.Novo modelo de Universidade pública no marco da chamada sociedade do coñecemento, enxergada no cambio social e tecnolóxico, atenta ás futuras demandas de ensino virtual e á competencia das universidades corporativas.

O noso compromiso é total de defensa dunha Universidade Pública de calidade, adaptada aos novos marcos, en interrelación coa sociedade
e o sector empresarial.

A Universidade como instrumento de formación e produción de coñecemento, tamén de desenvolvemento e igualación social, garantindo a igualdade de oportunidades. Para garantir o futuro estratéxico de Galicia, as universidades cumpren unha función inescusábel na construción
nacional. Resulta imprescindible a definición de obxectivos e a planificación de futuro, centrada na necesaria converxencia de calidade cos estándares europeos

.Achegar unha rede galega de centros de investigación e desenvolvemento(REGACINDE) como instrumento para empregar con maior racionalidade e eficiencia a infraestrutura científica e tecnolóxica existente, en beneficio do desenvolvemento autocentrado. Dita rede debe incluíros centros de investigación que dependen xa da administración pública galega, máis os doutros organismos que deberían transferirse, facendo mixtos algúns centros e servizos tecnolóxicos da universidades e do Centro Superior de Investigación Científicas.
Temos que analizar a arquitectura institucional universitaria/investigadora e valorar diferentes alternativas para mellorar o nivel do sistema no seu conxunto e, en consecuencia, do servizo que prestan á sociedade. Xunto a isto, a nosa proposta e crear a Universidade Aberta Galega, para atender as necesidades, potencialmente moi amplas nun futuro próximo, de docencia superiora distancia

. Esta nova institución debería interaccionar e apoiarse nos recursos humanos e materiais do sistema de universidades públicas galegas.

logo_cxg

 

Propostas educativas dos partidos políticos para as eleccións galegas

Updated on 2016-09-20T21:12:55+02:00, by Xestión.