As asociacións unha vez constituídas deberán inscribirse no Rexistro a efectos de publicidade

Imprimir inscrición

Enviar inscrición

Que asociacións se inscriben no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia?

Inscríbense as asociacións sen ánimo de lucro, así como as federacións, confederacións e unións de ámbito galego, que non se atopen reguladas por leis especiais como as:

Asociacións profesionais: Lei 19/1977, de 1 de abril. Rexistro de Asociacións profesionais.

Asociacións deportivas: Lei 11/1997, do 22 de agosto, xeral do deporte de Galicia. Rexistro de Asociacións Deportivas.

Rexistros de asociacións central e provinciais

As solicitudes de inscrición presentaranse no rexistro que corresponda segundo o ámbito da asociación:

Ámbito autonómico: Rexistro Central de Asociacións. Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Ámbito provincial: Rexistro da delegación provincial dependente da Xefatura Territorial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Documentación a presentar para a inscrición, por duplicado exemplar:

Ref. normativa: Lei 1/2002, artigos 3-7 e R.D. 1497/2003, artigos 3-5

Solicitude dirixida ao rexistro competente (ver apartado anterior). A solicitude debe realizarse, cando menos, por un dos promotores ou fundadores.

Acta fundacional, que debe conter: denominación e domicilio da asociación, nome e apelidos, NIF, nacionalidade e domicilio dos promotores, a vontade de constituír a asociación, a denominación da asociación, o domicilio e fins da mesma, a elección da súa xunta directiva provisional; o lugar, data e sinaturas dos promotores ou dos seus representantes. Se son persoas xurídicas: certificación do acordo do órgano competente e designación de persoa física.

Estatutos, co contido que establece a Lei orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación, data e sinatura do socios promotores en todas as súas follas.

Xustificante do pagamento da taxa correspondente.

Como crear unha ANPA

Updated on 2016-02-04T01:30:51+01:00, by Xestión.