Consentimento informado para o servizo de actividades do verán de 2020

Galego

Don/Dona ____ con DNI ___ e domicilio en ___ e na miña condición de proxenitor/titor, gardador ou parente do menor DECLARO BAIXO A MIÑA PLENA RESPONSABILIDADE.

1.- Que o menor NON estivo en contacto con persoa teña estados enferma polo coronavirus 19 nin sufriu febre, nin tos, nin falta de aire nin calqura outro dos sintomas vinculados a tal enfermidade nos quince días anteriores ao inicio da actividade da ludoteca. Tampouco o menor manifestou sintomas de febre elevada, tos, cansazo xeneralizado nin falta de aire nin ningún outro sintoma vinculado ao coronavirus 19 nos quince días anteriores ao inicio da actividade.

2.- Fun informado polo persoal da entidade organizadora e de forma totalmente comprensible das medidas hixiénico-sanitarias adoptadas e que se van aplicar durante o desenvolvemento de toda a actividade en materias de hixiene diaria, convivencia, formación do personal, controis sanitarios básicos, actividades, e hixienización de zonas comunes. Informóuseme e explicóuseme que tales medidas seguen as recomendacións de boas prácticas do Ministerio de Sanidade.

3.- Autorizo a aplicación das medidas hixiénico-sanitarias básicas expostas e precisas para a seguridade no desenvolvemento da actividade, tales como a toma de temperatura ao inicio e á finalización de cada día, a obriga de lavado frecuente de mans dos menores participantes, a imposibilidade de uso libre de fontes de auga e calquera outra coa mesma finalidade preventiva.

4.- Obrígome a comunicar inmediatamente á entidade organizadora a aparición de calquera síntoma compatible coa enfermidade do coronavirus 19 tanto no menor apuntado como en calquer dos seus familiares conviventes.

5.- Son consciente de que as medidas hixiénico-sanitarias adoptadas aínda sendo eficaces NON eliminan de forma absoluta o risco de posible contaxio durante o desenvolvemento da actividade asumindo plenamente o risco que supón a participación do menor na actividade de ludoteca e eximindo de toda responsabilidade á entidade organizadora.

Castellano

Doña/Don     con DNI    y domicilio en    y en mi condición de progenitor/tutor, guardador o pariente del menor DECLARO BAJO MI PLENA RESPONSABILIDAD.

1.- Que el menor NO ha estado en contacto con persona que haya estado enferma por coronavirus 19 ni haya sufrido fiebre, ni tos, ni falta de aire ni cualquier otro de los síntomas vinculados a tal enfermedad en los quince días anteriores al inicio de la actividad de la ludoteca. Tampoco el menor ha manifestado síntomas de fiebre elevada, tos, cansancio generalizado ni falta de aire ni ningún otro síntoma vinculado al coronavirus 19 en los quince días anteriores al inicio de la actividad de la ludoteca.

2.- He sido informado por el personal de la entidad organizadora y de forma plenamente comprensible de las medidas higiénico sanitarias adoptadas y que se van a aplicar durante el desarrollo de toda la actividad en materias de higiene diaria, convivencia, formación del personal, controles sanitarios básicos, actividades, e higienización de zonas comunes. Se me ha informado y explicado que tales medidas siguen las recomendaciones de buenas prácticas del Ministerio de Sanidad.

3.- Autorizo la aplicación de las medidas higiénico sanitarias básicas expuestas y precisas para la seguridad en el desarrollo de la actividad, tales como la toma de temperatura al inicio y la finalización de cada día, la obligación de lavado frecuente de manos de los menores participantes, imposibilidad de uso libre de fuentes de agua y cualesquiera otras con la misma finalidad preventiva.

4.- Me obligo a comunicar inmediatamente a la entidad organizadora la aparición de cualquier síntoma compatible con la enfermedad del coronavirus 19 tanto en el menor apuntado como en cualquiera de sus familiares convivientes.

5.- Soy consciente de que las medidas higiénico sanitarias adoptadas aún siendo eficaces NO eliminan de forma absoluta el riesgo de posible contagio durante el desarrollo de la actividad asumiendo plenamente el riesgo que supone la participación del menor en la actividad de ludoteca y eximiendo de toda responsabilidad a la entidad organizadora.

Consentimiento

Updated on 2020-05-25T13:20:35+02:00, by Xestión.