ORDE do 24 de xullo de 2015 pola que se convocan os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15.

Artigo 1. Obxecto e ámbito de aplicación Convócanse na Comunidade Autónoma de Galicia os premios de educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación persoal correspondentes ao curso 2014/15 co obxecto de dar recoñecemento público ao esforzo e dedicación do…

ORDE do 22 de xullo de 2015 pola que se resolve a adxudicación das axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

RESOLVE: Primeiro. Adxudicar as axudas para realizar actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2015 ao alumnado que se relaciona no anexo desta orde. Segundo. Contra a resolución definitiva de adxudicación, que esgota a vía administrativa, as persoas interesadas…

RESOLUCIÓN do 27 de xullo de 2015, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no curso 2015/16.

Primeiro. Obxecto e ámbito de aplicación Esta resolución ten por obxecto ditar instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos de formación profesional do sistema educativo no ano académico 2015/16 no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Segundo. Renuncia, anulación e…

ORDE do 30 de xullo de 2015 pola que se procede á ampliación da dotación orzamentaria para o financiamento do Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade desta consellería para o curso 2015/16.

Mediante a Orde de 30 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 15 de abril), a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria convocou o Plan de mellora de bibliotecas escolares en centros públicos non universitarios de titularidade…

1 108 109 110 111 112 447