Resolución de 2 de julio de 2013, de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, por la que se convoca la edición 2013 de los Premios Estrategia NAOS.

Convocar la edición 2013 de los Premios Estrategia NAOS, de acuerdo con las siguientes normas: Primera.  Objeto. 1.  El objeto de esta convocatoria es la concesión de los Premios en su edición del año 2013. 2.  La concesión de estos…

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2013, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se regulan, para o curso 2013/14, os contratos-programa con centros educativos e se establecen as bases para a convocatoria e selección de programas dirixidos á mellora do éxito escolar nos centros docentes de educación primaria e secundaria dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Sección 1ª. Disposicións xerais Artigo 1. Obxecto Esta resolución ten por obxecto regular os contratos-programa e establecer as condicións para desenvolver nos centros educativos programas para a mellora do éxito escolar do alumnado durante o curso escolar 2013/14. Artigo 2.…

ORDE do 24 de maio de 2013 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2013/2014, nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia.

Artigo 1. Aprobación Apróbase o calendario escolar para o curso 2013/14 coas especificacións que se sinalan. Artigo 2. Ámbito de aplicación Esta orde é de aplicación en todos os centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia sostidos con fondos públicos. Artigo 3. Duración…

RESOLUCIÓN do 14 de xuño de 2013, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as axudas para a realización, polas asociacións de nais e pais do alumnado, nos centros educativos de Galicia sostidos con fondos públicos, de programas de actividades complementarias e extraescolares que teñan como fin facilitar a conciliación da vida familiar e laboral, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2013.

RESUMO DAS BASES REGULADORAS QUE REXERÁN AS AXUDAS PARA A REALIZACIÓN, POLAS ANPA OS PROGRAMAS DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIOS.   As axudas obxecto da presente convocatoria financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 05.11.312 G.481.0 (código proxecto 2013 00168) por un importe…

1 36 37 38 39 40 44